79
  • Alo Bilgi

Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kooperatifçilik Proje Destek

06 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31060

 

 

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 30/7/2013 tarihli ve 28723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 453 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”

 

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (f), (g), (ğ) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Bakanlık Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünü,”

“f) İl Müdürlüğü: Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğünü,

g) İl Müdürü: Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürünü,

ğ) İl proje komisyonu: Vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında; İl Müdürü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, Tarım ve Orman İl Müdürü, ildeki Kalkınma Ajansı temsilcisi, Ticaret ve Sanayi Odası veya Ticaret Odası temsilcisinin katıldığı en az 5 (beş) kişiden oluşan ve bu Yönetmelik kapsamında hibe başvurularının değerlendirmesini yapan komisyonu,”

“m) Merkez proje komisyonu: İl proje komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun görülen proje başvurularını inceleyip karara bağlayan, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısı başkanlığında Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü, ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve iki Daire Başkanından oluşan beş kişilik komisyonu,”

 

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına “diğer” ibaresinden sonra gelmek üzere “şartlar” ibaresi eklenmiştir.

 

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

“MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.”

 

 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/7/2013 28723


Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar