315
  • Alo Bilgi

Kısa Çalışma Uygulama Rehberi ve Yazışma Örnekleri

Kısa Çalışma; işyerindeki çalışma süresinin işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmasını veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmuş olması anlamına geliyor.

 

 

Kısa Çalışma Ödeneği işverene yapılan destek, yardım, teşvik veya hibe olmayıp, doğrudan işçiye yapılmakta olup, işçinin ileride alacağı işsizlik ödeneğinden mahsup edilmektedir. Burada amaç, işçinin işsiz kalmaması, işine devamının sağlanması, genel salgın sona erip hayat normale döndüğünde işçi ve işverenin kaldıkları yerden devam etmelerinin sağlanmasıdır.

 

 

Koronavirüsü Covid-19 etkisi, İŞKUR Yönetim Kurulu tarafından Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Zorlayıcı Sebep olarak kabul edildi.

 

 

1- İşveren kısa çalışma başvurusunu, ilgili başvuru formuyla yapacak ve eki isim listesini e-posta ile ilgili İŞKUR birimine iletecek. Başvurular kesinlikle elektronik posta ile kuruma gidilmeden yapılacaktır. Her bir SGK numarası için ayrı ayrı başvuru gerekiyor. Her işyeri için de azaltma konusunda çalışan sayısı değil, çalışma süresinin üçte biri dikkate alınarak dip toplama bakılacaktır.

 

 

İşverenin SGK ve Vergi borcu olması kısa çalışma başvurusunu etkilemez. SGK ve Vergi borcu olan işyerleri de kısa çalışmadan yararlanabilir.

 

 

Burada Ödeme işçiye yapılacak, işverene değil. KÇÖ, işçinin ileride alacağı işsizlik ödeneğinden mahsup edilmektedir, bu kadar süre daha az işsizlik ödeneği verilmektedir.

 

 

2- İşsizlik ödeneği alırken ise giren bir işçi, kısa çalışma uygulanan işyerinde kısa çalışma ödeneğine hak kazanamasa dahi, işyerinde uygulanan kısa çalışma donemi  ile sınırlı olarak yeniden işsizlik ödeneği alabilmektedir.

 

 

Eklenecek Belgeler: (Başvuru esnasında gönderilmesi / teslim edilmesi gerekmektedir)

* Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi

* Kısa Çalışmanın Uygunluk Tespitine İlişkin Belgeler

*Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen / tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler) ile

*Resmi makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair diğer belgeler. Kısa çalışma başvurusuna yönelik Yönetim Kurulu kararı ile sözleşme veya siparişlerin iptaline yönelik belgelerin eklenmesi gereklidir.

 

 

Covid-19’un işletmeye olan etkisini göstermesi bakımından önemli olan sipariş erteleme veya iptaline ilişkin belgelerin taranarak e-postaya eklenmesi uygundur.

 

 

Başvuru formunun imza sirkülerinde yer alan yetkili bir kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.

 

 

Tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.

 

 

Virüsün etkisi çok yeni olduğu için bu kısa sure içerisinde işverenin siparişlerin azaldığını veya iptal edildiğini belgelemesi zor olabilir. Bu durumda en iyi yöntem işverenlikçe alınacak bir karar ile “işyerinde covid 19 ile mücadele ve sağlık tedbirleri kapsamında faaliyetin durdurulduğunu/azaltıldığını” belirtmesi olacaktır. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu kararı, Limited Şirketlerde müdür kararı, şahıs şirketlerinde ise işverenin bu yönde beyanı olması gerekiyor.

 

 

3- Kısa çalışmaya başvurmak için aranılan 600 gün şartı 450 güne, 120 gün şartı ise 60 güne indirilmiştir. Bu şartların taşınıp taşınmadığı İŞKUR tarafından SGK sistemi üzerinden tespit edilecektir. Faydalanmayan kişiler İŞKUR’un sisteminden bu kişiler elenecektir.

 

 

4- Kısa çalışmaya başvurulduktan sonra hiç yararlanılmayacaksa iptal dilekçesi verilmesi ve kısa çalışmanın sonlandırılması doğru olacaktır. İlk başvurudan sonra üç aylık süreden kalan süre için şartları varsa tekrar başvurulabilir.

 

 

5- Kısa çalışma uygulanan bir işyerinde İŞKUR’dan alınan ödenek ile çalışanların ücreti arasındaki fark işveren tarafından tamamlanmamalıdır.

 

 

6- Kısa çalışmanın başladığı ilk haftada İş Kanunu 40. Madde gereğince işverenin yarım ücret ödeme yükümlülüğü bulunduğu ve bu dönemde çalışılmayan süre kısa çalışma olduğu için fazladan ödeme yapılmamalıdır. Bu bir haftalık sürede işçi eksik ücret alacaktır.

 

 

7- Kısa çalışma ödeneği, her ayın sonunda aylık prim ve hizmet belgesi tarafınızdan kuruma bildirildikten sonra, kısa çalışma yapılan günlere göre hesaplanarak PTT Bank aracılığıyla çalışanlara ödenmektedir. Çalışanlar PTT şubelerine giderek, TC Kimlik numaralarına yatırılan kısa çalışma ödeneklerini çekebilecekler.

 

 

8- KÇÖ uygulanan dönemde 25/2 Ahlak ve İyi niyet kuralları dışında işveren işçi çıkartamaz. Ancak işçi istifa edebilir.

 

 

9- Uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine yönelik talepler, yeni başvuru olarak değerlendirilecektir.

 

 

10- Kısa çalışma uygulamasına geçildikten sonra, yıllık izin kullanmak isteyen kişilerin yıllık izin kullanmasına yasal bir engel yoktur. Ancak aylık puantaj esnasında bu süreye ilişkin kısa çalışma kodu eklenmemelidir, normal çalışma olarak gösterilmelidir. Yıllık izin döneminde ücreti işveren tarafından ödenir, İŞKUR’dan talep edilemez. Yıllık izin kullananları bildirmeye gerek yoktur.

 

 

11- Kısa çalışma döneminde rapor alan çalışanlar için raporlu olunan sürede geçici işgöremezlik ücreti SGK tarafından SGK kayıtlarına göre hesaplanır ve yatırılır. O süreye ilişkin geçici işgöremezlik kodu girilmelidir.

 

 

12- İŞKUR’a yapılacak eksik ve/veya hatalı bildirimden kaynaklanan fazla ödemeleri yasal faiziyle birlikte ödenmesi riski vardır. İş müfettişleri tarafından ileride kısa çalışma ödenekleri ile ilgili örneklem usulüyle işyeri incelemesi yapıldığı takdirde, haksız faydalandırılan tutarın faiziyle iadesinin talep edilebileceği unutulmamalıdır.

 

 

13- Kısa çalışma nedeniyle işçinin onayının alınmasına gerek yoktur. Kısa çalışma nedeniyle ortaya çıkacak eksik gün nedeni SGK’ya 18- Kısa Çalışma Ödeneği olarak bildirilir. Kısa çalışma ödeneği verildiğinde İşveren kısa çalışma ödeneği süresine ait günler için işçilere ücret ödemesi yapmayacak, sigorta primi ve ücret üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi ödeme yükümlülüğü olmayacaktır. Sadece kısa çalışma döneminde çalışılan sürelere ilişkin ücret ödemesi yapılıp SGK ya bildirilecek.

 

 

14- Uygunluk tespitine konu olan toplam çalışan sayısının değişmesi (işçi giriş/çıkışı) halinde gerekçesi ile birlikte 10 gün içinde İŞKUR’a da bildirilmesi gerekir. Kısa çalışma ödeneği alanların emeklilik/yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple askere gitmesi/silah altına alınması veya herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması durumunu veya hastalık/sağlık raporunun başlama ve bitiş tarihlerini İŞKUR’a bildirmek gerekmektedir.

 

 

15- Kısa çalışma listesinde yer almayan çalışanların yasal açıdan fazla mesai yapmasına engel bulunmamaktadır. Ancak kısa çalışmanın amacına uygunluk olması açısından fazla mesai yapılmamasını tavsiye ederiz.

 

 

16- Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan çalışanların ücretsiz izin kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Yıllık ücretli izin veya idari izin de kullandırılabilir.

 

 

17- İŞKUR başvurusunda son bir aylık bordro verilmesi yeterlidir, hesap pusulası veya çarşaf Bordro (ücret tediye bordrosu) olarak verilebilir.

 

 

18- Kısa çalışma inceleme sonucunun; iş yerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan edilmesi, (varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirilmesi) ve ilan yoluyla işçilere duyurulması veya kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılması gerekmektedir.

 

 

Kısa çalışma kabulünden sonra çalışanlara ilan panosunda işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. E-posta yoluyla da bildirim yapılmasının mümkün bulunmaktadır.

 

 

19- SGDP ödenerek çalışan emekliler adına işsizlik sigortası primi yatırılmadığından emekliler kısa çalışmadan yararlanamaz. Sadece işsizlik ödeneği alma koşullarını yerine getiren çalışanlar yararlanabilirler. 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunup sokağa çıkması sınırlandırılan kişiler de kısa çalışma listesine yazılabilir.

 

 

20- İşveren, ilan ettiği süreden önce normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu; Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı iş günü önce yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer.

 

 

21- Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan iş yerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti işlemi, Kanunda düzenlenen asgari ve azami süreler ile birlikte, idari tasarrufun süresi ile sınırlı olup idari tasarrufun sona ermesi ile kısa çalışma uygulaması da kendiliğinden sona erecek.

 

 

22- Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarının, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve İŞKUR tarafından ödenir.

 

 

23- Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi daha sonra işsiz kalırsa, kısa çalışma ödeneği aldığı süre işsizlik ödeneği alacağı süreden düşülür. Kısa çalışma ödeneği nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir temlik edilemez.

 

 

24- Bu dönemde kısa çalışma yapan işçiler için işe devam takiplerinin de imza föyü, PDKS vs ile kayıt altına alınması gerekecektir.

 

 

25- Kısmi süreli çalışma yapanlar için de (haftada 30 saatten az çalışan part-time işçiler) kısa çalışma yapılabilir. Çalışılan süre kısmına haftalık kısmi süreli çalışma süresi, eksik süreye ise çalışılmayacak süreyi yazmak gerekir.

 

 

Kısa Çalışma Uygulaması Örnek Başvuru Dilekçesi 
T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

……… ……… …..Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

…… …. Şube Müdürlüğü’ne

 

 

Bilindiği üzere Korona Virüsü (Covid-19) Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi (Küresel Salgın) ilan edilmiştir.

 

 

Ülkemizde ve dünya genelinde yaşanmakta olan Korona Virüsü (Covid-19) nedeniyle işletmede çalışanların sağlıklarının korunması başta olmak üzere, malzeme ve hammadde tedarikinde sorun yaşanması, lojistik ve seyahat sınırlandırmaları, müşterilerden alınan …. siparişlerinin durması ve dışarı çıkılmaması nedeniyle satışların düşmesi sonucunda şirketimiz de olumsuz etkilenmiş bulunmaktadır. İşyerimizde covid-19 ile mücadele ve sağlık tedbirleri kapsamında faaliyetin durdurulması/azaltılması kararı alınmıştır.

 

 

Tüm dünyada salgın hale gelen Covid-19 sebebi ile satış ve tedariğin durması sonucunda

………… ….. faaliyetlerimize 00.00.2020 tarihinden itibaren 00.00.2020 tarihine kadar ara vermek zorunda kaldık. Bu sebeple kısa çalışma ödeneği başvurumuzun kabulünü müsaadelerinize arz ederiz.

 

 

Saygılarımızla

….. ………………….A.Ş.

İMZA-KAŞE-TARİH

ADRES:

 

 

Kısa Çalışma Ödeneği Örnek Yönetim Kurulu Kararı
…… …………ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : .03.2020

KARAR NO : 2020/ TOPLANTIYA KATILANLAR : ….

KONU : Kısa Çalışma Uygulamasına Geçilmesi Hakkında

 

 

Alınan Kararlar:

Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.

 

 

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da “küresel salgın- pandemi” olarak nitelenen Covid-19/Korona Virüsü ülkemizde de görülmüş, bulaşıcılığı asgaride tutabilmek bakımından pek çok önlem alınmış, bu bağlamda kamu kurumları ve bakanlıklar tarafından mecbur kalınmadıkça kalabalık yerlere girilmemesi, topluluklardan uzak durulması, evde kalma çağrısı yapılmış ve bazı kişiler açısından dışarıya çıkma konusunda kısıtlamalar getirilmiş olup, virüsün ülke genelinde yayılmasını ve şirket çalışanlarımızın salgına maruz kalmasını engellemek amacıyla alınan önlemlere ek olarak, müşteri taleplerinin düşmesi nedeniyle satış olanaklarının azalması, lojistik ve seyahat sınırlandırmaları, müşterilerden alınan siparişlerin durması nedeniyle satışların düşmesi sonucunda şirketimiz de olumsuz etkilenmiş bulunmaktadır.

 

 

İşyerimizde covid-19 ile mücadele ve sağlık tedbirleri kapsamında çalışanlarımızın sağlıklarının korunması, iş güvenliğinin sağlanması için faaliyetin30/03/2020 tarihinden itibaren durdurulması/azaltılması,

 

 

Şirketimize ait işyerlerinin tümünde haftalık çalışma süresinin azaltılmasına ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2’nci maddesi kapsamında Kısa Çalışma uygulamasına geçilmesi ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmek için ilgili kurumlara başvuru yapılması kararı alınmıştır.

 

 

……… ……… ………

Yönetim Kurulu Bşk. Yönetim Kurulu Bşk.Vek. Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

İŞÇİLERE YAPILMASI GEREKEN KISA ÇALIŞMA BİLDİRİMİ

Değerli mesai arkadaşımız,

 

 

Bildiğiniz üzere Koronavirüsü (Covid-19) Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi (Küresel Salgın) ilan edilmiştir. Ülkemizde ve dünya genelinde yaşanmakta olan Korona Virüsü (Covid-19) nedeniyle zor günlerden geçmekteyiz. Sizin de yakından şahit olduğunuz üzere, koronavirüs salgını nedeniyle malzeme ve hammadde tedarikinde büyük sorunlar yaşanmaya başlanmış, firmamıza gelen siparişlerimiz iptal edilmiş ve faaliyetimiz büyük oranda/tamamen durmuştur. Bu şartlar altında, şirketimizin hayatiyetini devam ettirmek için bazı önlemler almamız gerekmektedir. Bu süreçte basından da takip ettiğiniz üzere iş sözleşmelerinin feshedilmesi yerine, yönetim kurulumuz tarafından kısa çalışmaya başvurulması kararı alınmıştır.

 

 

Kısa Çalışma Uygulaması; Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı  sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

 

 

İlk olarak kısa çalışma ödeneği için İŞKUR’a müracaat edilecek olup/edilmiş olup, bu başvurumuz İŞKUR tarafından değerlendirilecek ve olumlu olarak sonuçlanan kişilere, İŞKUR tarafından 3 ay boyunca ve son 12 aylık brüt ücreti ortalamasının %60’ı kadar kısa çalışma ödeneği bağlanacaktır. Kısa çalışma ödeneği, her ayın sonunda aylık prim ve hizmet belgesi tarafınızdan kuruma bildirildikten sonra, kısa çalışma yapılan günlere göre hesaplanarak PTT Bank aracılığıyla çalışanlara ödenmektedir. Çalışanlar PTT şubelerine giderek, TC Kimlik numaralarına yatırılan kısa çalışma ödeneklerini çekebilecektir.

 

 

Kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olan çalışanlar bu haktan yararlanabilecektir. Bu koşulu taşımayanlar ise, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecektir. Bahse konu 60 gün ve 450 günün şirketimizde geçirilmiş olması zorunluluğu yoktur.

 

 

Kısa çalışma nedeniyle ortaya çıkacak eksik gün nedeni SGK’ya 18- Kısa Çalışma Ödeneği olarak bildirilir. Kısa çalışma ödeneği verildiğinde İşveren kısa çalışma ödeneği süresine ait günler için işçilere ücret ödemesi yapmayacak, sigorta primi ve ücret üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi ödeme yükümlülüğü olmayacaktır. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi daha sonra işsiz kalırsa, kısa çalışma ödeneği aldığı süre işsizlik ödeneği alacağı süreden düşülür. Kısa çalışma ödeneği nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir temlik edilemez.

 

 

Bu zor günlerde dayanışma ve birlik içerisinde geçirerek, üç aylık kısa çalışma süresinin sonunda yeniden kaldığımız yerden birlikte çalışmaya devam edeceğimizi bilmenizi isteriz.

 

 

Saygılarımızla…Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar