563
  • Alo Bilgi

Kayıt ve Belgelerin Saklanmasından İşveren Sorumlu

Vergi kanunlarına göre maliyenin ilgili birimlerine verilen muhtasar beyanname ile her ay SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, ‘Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ adı altında tek bir belgede birleştirilerek Türkiye genelinde 01.07.2020 tarihinden itibaren uygulamasına geçilmiştir. Temmuz dönemine ilişkin bildirimler 26.08.2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin ülke genelinde uygulanması ile birlikte aynı zamanda muhasebecilere getirilen yeni sorumlulukların da başlangıcı oldu.

 

 

MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLULUK

SGK, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde “Meslek mensuplarının sorumluluğu” başlıklı maddeye yer verilmiştir. Buna göre SGK (5510 s.) Kanunu uyarınca düzenlenmesi ve verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter kayıtlarına veya bu defter ve kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte 3568 sayılı Kanun’a göre yazılı sözleşme ile yetki verilmiş meslek mensupları da müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmuştur.

 

 

YAZILI SÖZLEŞME ZORUNLU

SGK (5510 s.) Kanunu uyarınca düzenlenmesi ve verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin meslek mensupları tarafından düzenlenmesi ve verilmesi amacıyla işverenler ve ilgili meslek mensupları arasında yazılı sözleşme düzenlenmesi zorunlu bulunmaktadır. Meslek mensupları ile işverenler arasında düzenlenen sözleşmenin iptal edilmesi durumunda ise yeni sözleşmenin en geç bir aylık süre içerisinde SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.
İlk defa tescil edilecek iş yerlerine ilişkin olarak işverenler ve meslek mensupları arasında düzenlenen sözleşmenin bir örneği gerekli görülmesi hâlinde kurumca istenebilecektir.

 

 

PRİM VE CEZALARDAN SORUMLULUK

Yazılı sözleşme ile yetki verilmiş meslek mensuplarının, kanuna göre düzenledikleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan bilgilerin, defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasına kendi kusurlu davranışları ile sebebiyet verdiklerinin, SGK tarafından veya yetkili adli mercilerce tespit edilmiş olması hâlinde meslek mensupları ortaya çıkan prim kaybından, gecikme cezasından, gecikme zammından, idari para cezalarından ve bu kapsamda SGK’nın yapmış olduğu fazla veya yersiz yapılan ödemelerden işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacaktır.

 

 

KAYIT VE BELGELERİN SAKLANMASINDAN İŞVEREN SORUMLU

Kanuna göre düzenlenecek ve verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin uygunluğuna esas olan defter kayıtları ve belgelerin saklanmasından ve ibrazından ise işverenler sorumlu tutulacaktır. Meslek mensuplarının işverenle birlikte müteselsilsen sorumlu olabilmesi için aşağıdaki unsurların birlikte gerçekleşmesi gerekecektir.

  • Meslek mensuplarının sorumluluğunun muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin, iş yeri kayıt ve belgelerine uygun olmamasından kaynaklanması gerekmektedir. Söz konusu düzenlemeler doğrultusunda sigortalı işe giriş, işten ayrılış bildirgeleri ile aylık prim hizmet belgesi veya Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen diğer belgelerden kaynaklanan hata, kusur veya kasıttan dolayı meslek mensuplarının sorumluluğu olmayacaktır.
  • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan bilgilerin iş yeri defter ve kayıtları ile bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmaması nedeniyle ortaya prim kaybı, gecikme cezası, gecikme zammı, idari para cezaları ve fazla veya yersiz yapılan ödemeler (Geçici iş göremezlik ödeneği, yersiz aylık bağlanması vs) çıkması gerekmektedir. Ortaya çıkan Sosyal Güvenlik Kurumu alacağı olmaması hâlinde sorumluluk söz konusu olmayacaktır.
  • Elektronik beyanname aracılık sözleşmesi formları meslek mensuplarıyla yapılan sözleşmelerde esas alınacak formlar olacaktır. Bu kapsamda belirtilen formlar kullanılarak işveren ile meslek mensubu arasında kurulan bir ilişki olması hâlinde meslek mensubunun sorumluluğu ortaya çıkacaktır.
  • Meslek mensubunun işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulması için meslek mensubunun kusurlu davranışının kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurların raporunda veya yetkili adli mercilerce (mahkemelerce) tespit edilmiş olması gerekmektedir.

 

 

İsa Karakaş / Türkiye GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar