257
  • Alo Bilgi

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolları Trafik Yönetmeliği 21/03/2020

21 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31075

 

 

İçişleri Bakanlığından:

MADDE 1 – 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

MADDE 79 – Kanunun ilgili maddelerinde tanımlanan nitelikteki trafik suçlarını işleyen sürücüler ile diğer mevzuat kapsamında psiko-teknik açıdan sağlıklı olma şartı aranan sürücüler ekte yer alan 4 sayılı Cetvelde tanımlanan usul ve esaslara uygun olarak, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulurlar.

 

 

Muayene sonucu durumu uygun bulunan sürücülerin sürücü belgeleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen sürelerin sonunda iade edilir. Ekte yer alan 4 sayılı Cetvelde belirtilen usul ve esaslara göre yapılan psiko-teknik değerlendirme, Yönetmelikte aynı cetvelde tanımlanmış altyapı özelliklerine sahip, resmi ve özel kuruluşlar bünyesinde oluşturulan ve il sağlık müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış merkezlerde çalışan psikolog unvanına sahip kişilerin gözetiminde yapılır. Psiko-teknik değerlendirme raporu elektronik sistem üzerinden e-imza ile düzenlenir. Kişi düzenlenen psiko-teknik değerlendirme raporu ile birlikte kırkbeş gün içerisinde kamu veya özel sağlık kuruluşlarında görev yapan psikiyatri uzmanına başvurur. Psikiyatri uzmanı, kişiye ait psiko-teknik değerlendirme raporundaki bulgular ile psikiyatrik muayene sonucu elde ettiği bulguları birlikte değerlendirerek, söz konusu kişinin sürücülük yapmasına engel bir durumun olup olmadığını belirten psikiyatri raporunu elektronik sistem üzerinden düzenler. Düzenlenen bu raporlar sistemde on yıl süre ile saklanır.

 

 

Belirtilen sürede psikiyatri muayenesi için başvurmayan kişiler altı ay boyunca tekrar teste kabul edilmez. Altı ay sonunda yapılacak psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesinde başarısız olan kişiler iki yıl boyunca tekrar teste alınmaz.

 

 

Kişi adına düzenlenen rapora otuz gün içerisinde il sağlık müdürlüğüne itiraz edebilir. Otuz gün içerisinde rapora itiraz edilmemesi hâlinde kişi iki yıl boyunca tekrar teste alınmaz. İl sağlık müdürlüğü nihai karar için kişiyi, daha önce psiko-teknik değerlendirme yapılan test sistemi olan başka bir merkeze ve psikiyatri uzmanı muayenesi yapılmak üzere ikinci fıkrada belirtilen bir sağlık kuruluşuna sevk eder.

 

 

İkinci psiko-teknik değerlendirme rapor sonucu ile bir önceki rapor arasında farklılık var ise, ikinci raporun sonucu geçerli sayılır. İkinci değerlendirme sonucunda da başarısız olan kişiler başvuru üzerine ikinci test tarihinden itibaren üç ay sonra tekrar psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri muayenesine tabi tutulur. Bu değerlendirmede başarısız olan kişiler iki yıl süreyle yeniden psiko-teknik değerlendirmeye alınmaz.

 

 

Eksik veya gerçeğe aykırı rapor veren sorumlular hakkında Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır. Ayrıca gerçeğe aykırı rapor düzenleyen merkezlerde kayıtlı test cihazları 5 (beş) yıl boyunca tekrar kullanılamaz.

 

 

Psiko-teknik değerlendirme raporu ve psikiyatri uzmanı muayene raporunun, yukarıda tanımlanan yetkili kişiler tarafından, 4 sayılı Cetvelde tanımlanan hükümler dikkate alınarak düzenlenmesi zorunludur.”

 

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki 4 sayılı Cetvelin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “Yetkilendirilmiş meslek kuruluşu tarafından” ibaresi  “Sağlık Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki 4 sayılı Cetvelin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“ğ) Test odası ve test odasının bağlı olduğu koridoru net şekilde gösteren kamera sistemi bulunmalıdır.”

 

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki 4 sayılı Cetvelin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine ikinci cümleden sonra gelmek üzere, “Psikolog günde istirahat süreleri hariç en fazla sekiz saat görev yapabilir. Ayda ek mesai süresi 72 saatten fazla olamaz. Psikologlar için belirlenen maksimum çalışma sürelerini aşmayacak şekilde merkezlerde 08.00 ile 23.00 saatleri arasında hizmet verilir.” cümleleri eklenmiştir.

 

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki 4 sayılı Cetvelin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “test anındaki” ibaresinden sonra gelmek üzere “en az üç” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) Test cihazında uzaktan ulaşım sağlayacak herhangi bir bluetooth, Wifi bağlantısı ve test için kullanılan donanımlardan başka herhangi bir donanım girişi bulunamaz.”

 

 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar