323
  • Alo Bilgi

Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesi

20 Şubat 2020 Tarih ve 31045 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 517 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde  7194 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle 213 sayılı Kanunun 379 uncu maddesi “Kanun yolundan vazgeçme:” başlığı altında “Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlarda “Kanun yolundan vazgeçme” müessesesi ihdas edilmiştir. Bu müessese kapsamında olan yargı kararının mahkemece mükellefe tebliği üzerine, mükellef için geçerli olan istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde, kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin dava konusu edilen vergi/ceza ihbarnamesini düzenleyen vergi dairesine tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük temyiz süresi içinde  verilmesi gerekmektedir.

 

 

Vergi mahkemesince verilen karara karşı bölge idare mahkemesine istinaf başvurusunda bulunulmuş ve bunun üzerine bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık olan karara karşı kanun yolundan vazgeçilmiş olması hâlinde, kaldırılan veya tasdik edilen vergi veya ceza tutarı üzerinden tahakkuk edecek vergi ve cezaların hesaplanmasında, vergi mahkemesince verilen karar değil bölge idare mahkemesince verilen karar esas alınacaktır.

 

 

-Konusu sadece vergi olan davalarda, bu verginin kaldırılması durumunda verginin %60’ı tahakkuk edecek, verginin kalan %40’ı terkin edilecek, bu verginin tasdik edilmesi durumunda ise verginin tamamı tahakkuk edecek,

 

 

Vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının kaldırılması durumunda, verginin %60’ı tahakkuk edecek, verginin kalan %40’ı ve vergi ziyaı cezasının tamamı terkin edilecek,

 

 

– Vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının tasdik edilmesi durumunda, verginin tamamı ve vergi ziyaı cezasının %75’i tahakkuk edecek, vergi ziyaı cezasının kalan %25’i terkin edilecek,

 

 

– Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılması durumunda, bu cezaların %25’i tahakkuk edecek, kalan %75’i terkin edilecek, cezaların tasdik edilmesi hâlinde cezaların %75’i tahakkuk edecek, %25’i terkin edilecektir.

 

 

Bu şekilde tahakkuk eden vergi ve vergi cezalarının vergi ve vergi cezalarının % 80’inin hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde tamamen ödenmesi şartıyla,  vergi ve ceza tutarından %20 oranında ayrıca indirim yapılır.

 

 

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200220-11.htm  linkinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Kaynak: 517 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

 

 

Selahattin TÜVEN

SMMM/Bağ.DenetçiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar