216
  • serpil

İş kazasında kusurlu üçüncü kişi

5510/ 21. maddesinin dördüncü fıkrasında üçüncü kişilerin sorumluluğuna yer verilmiştir. İş kazası, meslek hastalığı veya hastalık üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ödenen veya ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneklerinin tamamı zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara kusuru oranında rücu edilecektir.

 

 

İşveren tarafından görevlendirilen yerde iş kazası

Örnek: Sigortalı, işveren tarafından görevlendirilerek gittiği evde montaj işlemi sırasında tartıştığı ev sahibi ile kavga etmiş ve yaralanmıştır. Konu mahkemeye intikal etmiş olup, mahkeme kararına göre sigortalının kusurlu olmadığı, yaralanmasına sebep olan üçüncü kişinin ise %80 kusurlu olduğu belirtilmiştir. Bu durumda sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödenekleri için üçüncü kişiye kusuru oranında rücu işlemi yapılacaktır.

 

 

Örnek: Sigortalı, işveren tarafından görevlendirilerek montaj için gittiği evde başka bir işveren tarafından görevlendirilmiş boyacı işçisi ile kavga etmiş ve yaralanmıştır. Konu hakkındaki mahkeme kararında üçüncü kişinin kusurunun belirtilmiş olmasının yanı sıra üçüncü kişiyi çalıştırana da sorumluluk yüklenmiştir. Buna göre meydana gelen iş kazası nedeniyle ödenen geçici iş göremezlik ödenekleri için üçüncü kişiye ve bu kişiyi çalıştıran işverenine kusurları oranında rücu edilecektir.

 

 

Görevlendirme esnasında taşıtlarda meydana gelen iş kazası

Örnek: Şehirlerarası veya şehir içinde çalışan ve içinde bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan sigortalı için kurumumuzca iş kazası ya da hastalık sigortası kolundan ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin kazanın oluşunda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre kusurlu olduğu tespit edilen aracın sigorta poliçesini düzenleyen şirketten tahsil edilmesi gerekmektedir. Tahsil edilememesi durumunda aracı kullanan ve aynı zamanda üçüncü kişi durumunda olan ve kusuru bulunan sürücüden tahsili yoluna gidilecektir.

 

 

Kavga edilmesi ve yaralanma durumunda hastalık sigortası

Örnek: Sigortalının herhangi bir nedenle komşusu ile ettiği kavgada bıçakla yaralanması sebebiyle istirahatli kaldığı günler için SGK’ca hastalık sigortası kolundan kendisine ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin suç sayılan bu hareketi neticesinde sigortalının yaralanmasına sebep olan üçüncü kişiye (komşusuna) kusuru oranında ödettirilmesi icap etmektedir.

Hastalık sigortası kapsamındaki vakalarda üçüncü kişilerin sorumluluğuna yine 5510/21. maddesinin dördüncü fıkrasında yer verilmiştir. Buna göre; hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücu edilir. Burada önemli olan nokta sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödenekleri için üçüncü kişiye kusuru oranında rücu işlemi yapılacak olmasıdır.
Hastalık vakalarında yapılacak rücu işlemleri için kusur oranları tespit edilmesi gerektiği hallerde, kamu kurum ve kuruluşlarından veya kolluk kuvvetlerinden SGK’ya intikal eden rapor ve tutanaklar ile mahkeme kararlarında belirtilen oranlara göre kısa vadeli sigortalar servislerince, tespit edilememesi halinde ise SGK’ca yapılan masrafların toplamının sigorta primine esas kazanç tavanı aylık tutarının 3 katından fazla olması durumunda dosya denetim talebi ile rehberlik ve teftiş Başkanlığının ilgili grup başkanlığına intikal ettirilecek, düzenlenen raporlarda belirtilen kusur oranlarına göre işlem yapılacaktır.

 

 

Örnek: Sigortalının eşi tarafından kullanılmakta olan aracın trafik kazası geçirmesi nedeniyle iş kazası meydana gelmesi durumunda, meydana gelen kazadan dolayı sigortalıya istirahatli bırakıldığı günler için ödenen geçici iş göremezlik ödeneklerinin rücu işlemlerinde; kazaya sebep olan eş, kastı veya ağır kusuru haricinde kusurlu hareketi sebebiyle üçüncü kişi olarak değerlendirilmeyecektir. Diğer aile fertleri için ise her olay ayrı ayrı değerlendirilerek işlem yapılacaktır.

 

 

Ayrıca, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meydana gelen ölümlerde, Kanun uyarınca hak sahiplerine bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler bakımından, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine veya iş kazası meydana gelmesinde kusurlu bulunan ve söz konusu kazada ölen sigortalının hak sahiplerine SGK’ca rücu edilmeyecektir.

 

 

Vedat İlkiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar