224
  • serpil

İş güvenliği kurallarına uymamak tazminatsız işten atılma sebebidir.

İş sağlığı ve güvenliği hem işverenler hem de işçiler için hayati önem taşımakta ve her iki tarafa da ayrı sorumluluklar yüklemektedir.

 

 

İş sağlığı ve güvenliği unsurunu çalışanlar tarafından inceleyecek olursak Yargıtay tarafından alınan birçok kararda iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan işçi için Tazminatsız işten çıkarma kararlarında işveren tarafında haklı taraf olarak hüküm bulunmaktadır.

 

 

İş sağlığı ve Güvenliğinde tehlike ve risklerin giderilmesi

Bütün işverenler, iş yerinden ve yaptıkları işten kaynaklanan tehlike ve risklere karşı çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini korumak zorundadır. Bu çerçevede işverenlerin mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapması zorunlu bulunmaktadır.

Ayrıca; İş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak, risk değerlendirmesi yaptırmak ve tüm çalışanlara İSG eğitimi vermek zorundadır.

İşveren belirtilen yükümlülüklerden dolayı oluşan maliyetleri kendisi karşılamak zorundadır. Bu maliyetleri çalışanlara yansıtamaz. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatından kaynaklanan  yükümlülükleri yerine getirmemesi hâlinde her bir yükümlülük için ağır idari para cezası uygulanmaktadır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliğinda Çalışanların Sorumlulukları Nelerdir?

• Çalışanlar, iş yerinde sağlık ve güvenlikle ilgili öngörülen bütün hususlara uymakla yükümlüdür. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemek zorundadır. Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri:

• İş yerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfî olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.

• Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.
İş yerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.

• Teftişe yetkili makam tarafından iş yerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak ve

• Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmaktır.

Bu bağlamda çalışanlar, davranış ve kusurlarından dolayı, kendilerinin ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi için azami dikkati göstermeleri ve görevlerini, işveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

 

İşçi için İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymamak tazminatsız işten atılma sebebi

Yargıtay  almış olduğu birçok kararında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan işçilerin tazminatsız işten çıkarılmalarını işveren açısından haklı sebep olarak görmektedir.
Yargıtaya intikal eden bir olayda işçinin, çalıştığı son bir yıl içinde iş güvenliği ve iş sağlığı tedbirleri kapsamında 3 kez kulak tıkacı takmaması nedeniyle uyarıldığı, zaman zaman devamsızlığının bulunduğu ve işe geç geldiği, bir kez de davalı işverenin diğer işçisine hakaret etmesi nedeniyle savunması alınmıştır.

Konuyla ilgili Yargıtay davacı işçinin, işverenin aldığı iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tedbirlere uymadığı ve sağlığını tehlikeye attığı sabit olduğundan, sözleşmesinin haklı sebeple derhâl feshedilebileceği yönünde karar vererek bu sebeple işe iade davasının reddi yönünde hüküm kurmuştur.

Hemen belirtelim ki, işveren tarafından haklı sebeple derhal fesihlerde işçiler genel olarak tazminatlarından da mahrum kalmaktadır.

Lafın özü; iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymanın, kendi canınızı/sağlığınızı korumak anlamına geldiğini bir an olsun aklınızdan çıkarmayın…

 

İsa Karakaş
TürkiyeSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar