147
  • Alo Bilgi

İndirim Yaptırılabilecek Cezalar

Maliye uygulamasında, kesilen cezalarla ilgili SGK’dan farklı olarak birtakım kolaylıklar bulunmaktadır.

Adına vergi cezası kesilen vergi yükümlüsü gerçek ve tüzel kişilerin uzun süren mahkeme yoluna yargılama giderleri de ödemeden en kısa sürede zaman kaybı olmadan uyuşmazlıkların çözümlenmesini sağlayan cezalarda indirim uygulaması bulunmaktadır.

Bu yazımızda okuyucularımızın suallerine toplu cevap olacak şekilde Maliye’nin yayınlarından faydalanılarak bu konu değerlendirilmiştir.

 

 

İNDİRİM YAPTIRILABİLECEK CEZALAR

Vergi Usul Kanununa göre vergi mükellefleri veya vergi sorumluları adına kesilmiş olan;

  • Usulsüzlük cezası,
  • Vergi ziyaı cezası ile
  • Özel usulsüzlük cezasıgirmektedir.

Bu konuda uzlaşmanın gerçekleşmesi durumunda vergi ziyaı cezasında belli oranlarda indirim yapılmak suretiyle kalan tutarın ödenmesine imkân sağlanmaktadır.

İndirim, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen usulsüzlük cezalarına da uygulanmaktadır. Yapılacak indirim oranları;

  • Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının yarısı,
  • Uzlaşmanın olmaması durumunda ise uzlaşılan vergi ziyaı cezasının %25’i,

İndirilebilmektedir.

 

 

İNDİRİMDEN FAYDALANMA ŞARTLARI

Bahse konu vergi indirimi uygulamasından faydalanmak için ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile başvurularak ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkının ve indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının vadesinde veya Amme (Kamu) Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen türden teminat gösterilerek vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca;

  • İhbarnamenin dava konusu yapılmamış olması ile
  • Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergi veya vergi farkı ile vergi ziyaı cezasının %75’inin Kanunda belirtilen ödeme süreleri içinde ödenmesi,

Gerekmektedir. İndirim uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin

interaktif vergi dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden müracaat etmesi mümkün bulunmaktadır.

Mükellef tarafından dava açıldıktan sonra, dava açma süresi içinde, vergi mahkemesince henüz karar verilmemiş olması şartıyla, davadan vazgeçilmesi hâlinde cezada indirim talebinde bulunulabilmektedir.

 

 

UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANLAR

Mükellef veya vergi sorumlusu, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre geçmeden; uzlaşma talebinden vazgeçerek indirim uygulamasından yararlanmak için talepte bulunabilir.

Diğer taraftan uzlaşma talebinde bulunan ve Kanunda belirtilen şartları sağlayan mükellef veya vergi sorumlusu üzerinde uzlaşılan vergi ziyaı cezası için indirim uygulamasından yararlanabilir.

 

 

3 AY İÇİNDE ÖDEME

Tarh edilen vergi ile indirim uygulaması sonrasında tahakkuk eden ceza tutarının; vadesinde veya Amme (Kamu) Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen türden teminat gösterilmesi durumunda vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi gerekir.

Uzlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme zamanlarından önce ilgiliye tebliğ edilmişse kanuni ödeme zamanlarında; ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmişse ödeme süreleri geçmiş olanların uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir.

Ceza indirimi talebi üzerine tahakkuk ettirilen vergi ile indirimden arta kalan cezanın süresinde ödenmediğinin tespit edilmesi hâlinde, bu mükellefler indirimden faydalanamaz.

İndirilen ceza tutarı tekrar tahakkuk ettirilir. Ayrıca, teminat gösterilmesi nedeniyle verilen üç aylık sürede ödeme yapılmamış ise verilen süre normal vadeye dönüştürülür. Mükellefin göstermiş olduğu teminat paraya çevrilir

Öte yandan vergi mükellefi veya vergi sorumlusu, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre geçmeden; cezalarda indirim talebinden vazgeçerek dilekçe ile başvurmak suretiyle uzlaşma talep edebilir.

 

 

İsa Karakaş / Türkiye GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar