234
  • Alo Bilgi

II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği Taslağı

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) çeşitli maddelerinde değişiklik yapan 20.02.2020 tarihli ve 7222 sayılı “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 25.02.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurulumuz nezdinde bu kapsamda yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları çerçevesinde, SPKn’nda yapılan değişiklikler ve piyasadan gelen diğer talepler de dikkate alınarak “II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği Taslağı” (Tebliğ Taslağı) hazırlanmıştır.

Tebliğ Taslağı ile getirilen temel değişiklikler aşağıda özetlenmektedir.

 

 

Önemli Nitelikteki İşlemler

Halka açık ortaklıkların;

  • Tebliğ Taslağı’nda belirlenen birleşme ve bölünme işlemlerine taraf olması,
  • Önemli büyüklükteki mal varlığını devretmesi, devri sonucunu doğuran işlemler tesis etmesi veya bu mal varlığı üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmesi,
  • Tür değiştirmesi,
  • İmtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi

önemli nitelikteki işlem olarak sayılmıştır.

 

 

Diğer taraftan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Birinci ve İkinci Grupta yer alan ortaklıklar hariç payları borsada işlem gören ortaklıklardan, fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde %50’nin üstünde olanlar için, mal varlığına ilişkin işlemlerin büyüklük kriterinden bağımsız olarak fiili faaliyet konusunun tümüyle değişmesine yol açması durumu da önemli nitelikteki işlem kabul edilmiştir.

 

 

Diğer tebliğlerde önemli nitelikteki işlem olduğu belirtilen işlemler ise geçerliliğini korumaktadır.

 

 

Ayrılma Hakkına Sahip Olan Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesi

SPKn’nda yapılan değişiklikle işlemin kamuya açıklandığı tarihteki pay sahiplerinin anılan tarih itibarıyla sahip olduğu paylar (takasın tamamlanmasına bakılmaksızın eşleşmiş emirler dikkate alınacaktır) için ayrılma hakkı öngörülmektedir. Bu kapsamda ayrılma hakkına konu edilebilecek pay tutarları, işlemin kamuya açıklandığı tarih itibarıyla sahip olunan paylardan, genel kurul tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi yoluyla belirlenir. Bir diğer deyişle, pay sahibinin işlemin kamuya açıklandığı tarihten sonra yaptığı yeni alımlar için ayrılma hakkı doğmayacak; yaptığı satışlar ise yapılan ek alımlardan olduğu sürece ayrılma hakkına konu payları etkilemeyecektir.

 

 

Ayrılma Hakkı Fiyatı

SPKn’nda yapılan değişiklik ile ayrılma hakkına konu payların Kurulca belirlenecek esaslara göre adil bir bedel üzerinden satın alınması hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda payları borsada işlem gören ortaklıklarda ayrılma hakkı kullanım fiyatı, SPKn’nun 27’nci maddesi ve II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ile düzenlenen adil bedel esasına paralel olarak;

 

 

  • İşlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı ay, bir yıl ve beş yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması,
  • Anılan tarihten önceki bir yıl içinde zorunlu pay alım teklifi yapılmış ise bu fiyat,
  • Her bir pay grubuna ilişkin fiyatın tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporunda belirlenen bedel karşılaştırılarak bulunan en yüksek bedel olarak belirlenmiştir.

 

 

Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklarda ise ayrılma hakkı kullanım fiyatının tespiti amacıyla işlemin kamuya açıklandığı tarihteki değeri esas alan değerleme raporu hazırlanması öngörülmüştür.

 

 

Ayrılma Hakkına Konu Payların Diğer Pay Sahiplerine veya Yatırımcılara Önerilmesi

Payları borsada işlem gören ortaklıklarda ayrılma hakkına konu payların ortaklık tarafından satın alınmasından önce diğer pay sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesi mümkün kılınmıştır.

 

 

Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller ve Muafiyet Durumları

Kurtarma amaçlı birleşmeler ve bağlı ortaklık paylarının halka arz yoluyla satışı gibi durumlar ayrılma hakkının doğmadığı haller arasına eklenmiştir. Diğer yandan mevcut Tebliğ’de ayrılma hakkının doğmadığı hal olarak sayılan bazı işlemler ile finansal güçlükten kurtulma hali gibi öngörülen yeni durumlarda, başvuru üzerine Kurulca ayrılma hakkı kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet verilebilmesi öngörülmüştür.

 

 

Geçiş Hükümleri

Tebliğ Taslağı’nın yürürlüğe gireceği tarihten önce kamuya açıklanan önemli nitelikteki işlemlerde, mevcut II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümlerinden 7222 sayılı Kanun ile değişiklik yapılan SPKn’na aykırı olmayanların uygulanmasına devam edilecektir. Ayrılma hakkından yararlanabilecek kişi ve pay tutarlarının belirlenmesinde ise;

 

 

  • 25.02.2020 tarihinden önce kamuya açıklanan işlemler için 25.02.2020 tarihinin,
  • 25.02.2020 tarihinden sonra kamuya açıklanan işlemler için ise açıklama tarihinin

esas alınması öngörülmüştür.

 

 

Tüm kişi ve kuruluşlar 31.03.2020 tarihine kadar Tebliği Taslağı’na ilişkin görüş ve önerilerini aşağıdaki görüş bildirme formu aracılığı ile Kurulumuza iletebilirler veya önitebligi@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler.

 

 

Tebliğ Taslağı için tıklayınız.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar