294
  • serpil

İhraç Kaydıyla Tecil Terkin Kapsamında Ham Madde Alınıp Alınamayacağı

Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinin 8. Bölümünde İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması  bölümünde  açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca Tekirdağ Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 23.01.2012 Tarih ve B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-143-2011-7 sayılı özelgesinde imalatçının ihraç kaydıyla satışını yaptığı malın, ihraç edilen nihai mamül olması gerekir. İmalatçıların ihraç kaydıyla da olsa satışını yaptığı mal aynen ihraç edilen nihai mamül değilse, bu teslimde tecil-terkin işlemi uygulanmayacaktır.” denilmektedir.

 

 

8.İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması

8.1. Kapsam 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi gereğince; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV, ihracatçılar tarafından ödenmez. Bu kapsamda yapılan teslimlerle ilgili olarak düzenlenen faturaya; “3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir.” ifadesi yazılır. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.

 

 

8.2. Tecil-Terkin Uygulanacak Teslimler İmalatçılar tarafından ihracatçılara ihraç kaydıyla yapılan mal teslimlerinde, tecil-terkin uygulamasından yararlanılabilir.

 

 

8.3. Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar Tecil-terkin uygulamasından “imalatçı” vasfını haiz satıcılar yararlanabilir. İmalatçının; – Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden(üretici belgesi) herhangi birine sahip olması, (Bu belgeler sonraki bölümlerde “imalatçı belgesi” olarak anılacaktır.)

 

 

8.4. Uygulama Kapsamına Giren Mallar Tecil-terkin işlemleri imalatçıların ihraç kaydıyla satışını yaptıkları mal teslimlerine uygulanır. Satıcının ihraç kaydıyla satışını yaptığı malın, ihraç edilen nihai mamul olması gerekir. Bu şartı taşımayan teslimlerde tecil-terkin işlemi uygulanmaz. 

 

 

Örnek: (A) A.Ş. iplik imalatçısı bir firmadan pamuk ipliği almaktadır. (A) Şirketi, almış olduğu iplikleri kumaş haline getirip ihraç etmiştir. (A) A.Ş. ye pamuk ipliği satan iplik imalatçısı firma, tüm şartları taşımasına rağmen, iplik teslimi ile ilgili olarak KDV Kanununun (11/1-c) maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulamasından yararlanamaz. Zira ihraç edilen nihai mamul, pamuk ipliği olmayıp, bu ipliklerden üretilen kumaştır. İhraç kaydıyla teslimi yapılan malın, ihracat faturası ve gümrük beyannamesinde yer alan malla aynı olması gerekir.

 

 

Buna göre Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde belirtildiği gibi ihraç edilen nihai ürün pamuk ipliği olmayıp, bu ipliklerden üretilen kumaştır. İhraç kaydıyla teslimi yapılan malın, ihracat faturası ve gümrük beyannamesinde yer alan malla aynı olması gerektiğinden kumaş üretiminde kullanacağınız ipliği size İhraç kayıtlı olarak kesmesi mümkün değildir.

 

 

Selahattin TÜVEN

SMMM/ Bağ. DenetçiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar