212
  • serpil

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik

Poşet Beyanmaesi verme süreleri değişti. 05 Şubat 2020 Tarihli ve 31030 Sayılı Resmi Gazetede Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) yayımlandı.

 

 

1) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi’nin verilme süresi

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi’nin verilme süresi, beyan dönemini takip eden 24 üncü günü sonuna kadardı. Yapılan değişiklik uyarınca, bu süre ay sonu olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi’nin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

2) Azaltıcı mahiyetteki düzeltme beyannamesi verilmesi

Geri Kazanım Katılım Payı tutarını azaltıcı mahiyetteki düzeltme beyannamesi verilmesi hâlinde bu beyannamelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili il müdürlüklerinden görüş istenilmekte ve alınan cevaba göre gerekli düzeltme işlemleri yapılmaktaydı. Yapılan değişiklik uyarınca, Geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette düzeltme beyannamesi verilmesi hâlinde bu beyannamelere ilişkin gerekli düzeltme işlemleri yapılacaktır. Ancak Başkanlık tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette verilen düzeltme beyannamelerine ilişkin elektronik ortamda bilgi verilinceye kadar, vergi dairesi müdürlükleri tarafından geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette verilen düzeltme beyannamelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili il müdürlüklerine yazı ile bilgi verilecektir.

 

 

3) Mahsuplaşma işlemleri

Hatırlanacağı üzere, 31 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik ile Yönetmelikte belirtilen iade şartları doğrultusunda oluşan geri kazanım katılım payı tutarının, iade alınan ürünlere isabet eden ve ilgili dönemde beyan edilen geri kazanım katılım payı tutarını plastik poşetler için oluşan geri kazanım katılım payı hariç olmak üzere, cari dönem içinde piyasaya arz edilen Kanunun ek-1 sayılı listesindeki ürünlere ilişkin oluşan toplam geri kazanım katılım payından indirilmesine imkan sağlayan mahsuplaşma işlemine yer verilmişti.

Bu Tebliğ ile Yönetmelikteki mahsup işlemi, 1 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’ne de eklenmiştir. Ayrıca mahsup işlemine ilişkin olarak geri kazanım katılım payına ilişkin örneklerin yer aldığı 12/B maddesinde aşağıdaki örneklere yer verilmiştir.

 

 

“ÖRNEK 6: Kırşehir ilinde araç lastiği üreten (G) A.Ş.’nin Kırşehir Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

(G) A.Ş. 1.000 adet binek araç lastiğini Mart/2020 döneminde piyasaya sürmüş ve bu lastiklerden 100 adedini aynı dönem içerisinde iade almıştır. Ayrıca (G) A.Ş. Ocak/2020 döneminde piyasaya sürdüğü ve geri kazanım katılım payını beyan ettiği 50 adet binek araç lastiğini de Mart/2020 döneminde iade almıştır.

(G) A.Ş. Mart/2020 döneminde iade almış olduğu 100 adet lastik için hesaplanan geri kazanım katılım payını beyannameye dâhil etmeyecektir.

(G) A.Ş. 900 adet binek araç lastiği için hesapladığı geri kazanım katılım payından daha önce beyan ettiği ve Mart/2020 döneminde iade aldığı 50 adet lastik için hesapladığı geri kazanım katılım payını beyanname üzerinde mahsup ederek beyannamesini 30/4/2020 günü saat 23.59’a kadar Kırşehir Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderecektir.”

 

 

“ÖRNEK 7: Kayseri ilinde faaliyette bulunan (H) A.Ş.’nin Mimar Sinan Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

(H) A.Ş. Mayıs/2020 döneminde 2.000 TL geri kazanım katılım payı hesaplamıştır.

(H) A.Ş. Ocak/2020 döneminde piyasaya sürdüğü ve üzerinden 3.000 TL geri kazanım katılım payı hesapladığı ürünleri Mayıs/2020 döneminde iade almıştır.

Mayıs/2020 döneminde hesaplanan 2.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payından, iade alınan ürünlere ilişkin 3.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payı beyannamesinin ilgili satırında gösterilerek mahsup edilecektir. Mayıs/2020 dönemi itibarıyla mahsup edilemeyen 1.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payı ise sonraki dönemlerde mahsup edilmek üzere devredilecektir.”

 

 

4) Bir ürünün bünyesinde yer alan orijinal eşya/parça olarak kullanılan ve 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler için beyanname verilmesi

Tebliğin, geri kazanım katılım payına ilişkin örneklerin yer aldığı 12/B maddesinin aşağıda yer verilen örneğinde, bir ürünün bünyesinde yer alan orijinal eşya/parça olarak kullanılan ve 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler için geri kazanım katılım payı hesaplanmayacağı; ancak elektronik ortamda gönderilecek beyannamenin ilgili alanında bu ürünlerin gösterileceği açıklanmıştır.

Konuya ilişkin olarak Tebliğdeki 4 üncü ve 5 inci örneklere aşağıda yer verilmiştir.

 

 

“ÖRNEK 4: Ankara ilinde otomobil satışı faaliyetinde bulunan (D) A.Ş.’nin, Başkent Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

(D) A.Ş. Ocak/2020 döneminde 150 adet otomobil ithal etmiştir. Bu durumda, (D) A.Ş. Ocak/2020 döneminde ithal edilen otomobillerde orijinal eşya/parça olarak kullanılan ve 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler (akü, lastik, madeni yağ, elektrikli ve elektronik eşyalar) için geri kazanım katılım payı hesaplamayacaktır. Ancak (D) A.Ş. tarafından 2/3/2020 günü saat 23.59’a kadar Başkent Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderilecek beyannamenin ilgili alanında bu ürünler gösterilecektir.”

 

 

“ÖRNEK 5: İstanbul ilinde araç lastiği üreten (E) Ltd. Şti.’nin Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığında kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

İstanbul ilinde otomobil üreticisi olarak faaliyet gösteren (F) A.Ş.’nin Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığında kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir(stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

(E) Ltd. Şti. yurt içerisinde otomobil üretimi yapan (F) A.Ş.’ne orijinal eşya/parça olarak kullanılmak üzere 1.000 adet otomobil lastiğini Şubat/2020 döneminde satmıştır.

Bu durumda, (E) Ltd. Şti. Şubat/2020 döneminde sattığı 1.000 adet otomobil lastiği için geri kazanım katılım payı hesaplamayacaktır. Ancak (E) Ltd. Şti. tarafından 31/3/2020 günü saat 23.59’a kadar Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilecek beyannamenin ilgili alanında bu ürünler gösterilecektir.

Aynı zamanda, (F) A.Ş. de Şubat/2020 döneminde orijinal eşya/parça olarak kullanılmak üzere satın aldığı 1.000 adet otomobil lastiği için geri kazanım katılım payı hesaplamayacaktır. Ancak(F) A.Ş. tarafından 31/3/2020 günü saat 23.59’akadar Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilecek beyannamenin ilgili alanında bu ürünler gösterilecektir.”

 

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar