287
  • AHMET GÜNDÜZ

Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği!

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Fikri Mülkiyet Akademisi hakkında önemli düzenlemeleri içeren yönetmelik bu sabah Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumundan

 

FİKRİ MÜLKİYET AKADEMİSİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç ve kapsam

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Fikri Mülkiyet Akademisinin çalışma usul ve esaslarını, akademi bünyesinde fikri mülkiyet haklarına ilişkin gerçekleştirilen eğitim, danışmanlık, araştırma ve koordinasyon faaliyetlerine ilişkin konuları, yapılan faaliyet ve verilen hizmetler karşılığında alınan ücretleri, sekretarya hizmetlerini ve diğer hususları düzenlemektedir.

 

Dayanak

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 367. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Fikri Mülkiyet Akademisini,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Eğitim Merkezleri: Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Telif Hakları Eğitim Merkezi ile Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesinde kurulan Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezini,

ç) Eş başkan: Kurulda yer alan Genel Müdürlük temsilcisi ile Kurum temsilcisini,

d) Genel Müdürlük: Telif Hakları Genel Müdürlüğünü,

e) Kurul: Fikri Mülkiyet Akademisi Yürütme Kurulunu,

f) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu,

g) Üye: Fikri Mülkiyet Akademisi Yürütme Kurulu üyelerini,

ifade eder.

 

Akademinin görev ve yetkileri ile yapısı ve temsili

 

MADDE 4 – (1) Akademi, fikri mülkiyet alanında örgün, uzaktan ve karma olmak üzere teorik ve uygulamalı eğitimi içerir temel ve uzmanlık eğitim programları, yurt içi staj programları, arama toplantıları, paneller, konferanslar, sempozyumlar, kongreler ve benzeri faaliyetler düzenlemek, alan araştırmaları yapmak, koordinasyon ve yurt içi iş birliği faaliyetlerini yürütmek, danışmanlık vermek ve ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak personel belgelendirmesi yaparak fikri mülkiyet alanında kamu ve özel sektör çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin uluslararası normlar çerçevesinde oluşturulmasını sağlamakla görevli ve yetkilidir.

 

(2) Akademi, Yürütme Kurulu ve Eğitim Merkezlerinden oluşur. Akademi, Kurulun eş başkanları tarafından birlikte veya ayrı ayrı temsil edilir ve Akademiye ilişkin ulusal veya uluslararası iş birliği protokolleri birlikte imzalanır. Eğitim Merkezlerinden sadece birini ilgilendiren protokoller ilgili eş başkan veya yetkilendirdiği kişi tarafından imzalanır.

 

Kurulun teşekkülü

 

MADDE 5 – (1) Kurul; Kurumdan bir temsilci, Genel Müdürlükten bir temsilci, biri sınai mülkiyet hakları diğeri telif hakları konusunda uzman iki üniversite öğretim üyesi, bir patent veya marka vekili, telif hakları alanında faaliyet gösteren sektör temsilcisi ve muvafakat alınmak kaydıyla Yargıtay tarafından ilgili daire üyeleri arasından belirlenen bir üye ve Hakimler ve Savcılar Kurulunun ilgili dairesi tarafından belirlenen fikri ve sınai haklar hukuk veya ceza mahkemelerinde görev yapan bir hakim olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur.

 

(2) Yargı mensubu dışındaki Kurul üyeleri, ilgisine göre Bakanlık veya Kurum tarafından görevlendirilir.

 

(3) Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelerin temsilcisi bulundukları kurumdaki görevlerinin sona ermesi halinde, Kurul üyelikleri de son bulur. Süresi dolmadan üyeliğin son bulması halinde, ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle üç ay içinde yeni üye belirlenir. Görev süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

 

Kurulun çalışma usul ve esasları

 

MADDE 6 – (1) Kurul, Akademinin danışma organıdır. Kurulun tavsiye kararları, Bakanlık ve Kurumun onayı halinde Eğitim Merkezleri eliyle icra edilir.

 

(2) Kurul;

 

a) Eğitim Merkezleri tarafından sunulan yıllık çalışma planını inceler ve onaylar.

b) Eğitim Merkezleri tarafından sunulan önceki döneme ait yıllık çalışma raporunu değerlendirir.

c) Eğitim Merkezlerinin ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile tesis edecekleri iş birliği protokollerini inceler ve önerilerde bulunur.

ç) Yıllık çalışma planının etkin biçimde uygulanabilmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyonu sağlamak üzere duyuru, toplantı, resmi yazışma ve gerekli gördüğü diğer tedbirlere ilişkin önerilerde bulunur.

d) Mevzuat değişikliği, kalkınma planları, eğitim öğretim müfredatları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet alanına giren konularda araştırma yaptırmak amacıyla Eğitim Merkezlerine önerilerde bulunur.

 

(3) Kurul üyeleri, alınan kararların kendi kurum ve kuruluşlarında etkin biçimde uygulandığını takip eder ve sonuçlarını Kurula bildirir.

 

(4) Eğitim Merkezlerinin yıllık çalışma planı veya Kurul kararları haricinde gerçekleştirdiği faaliyetler yıllık çalışma raporunda ayrıca belirtilir.

 

Kurul toplantısı ve kararları

 

MADDE 7 – (1) Kurul, her yıl Şubat ayında olağan olarak toplanır. Ayrıca eş başkanlardan birinin çağrısı üzerine herhangi bir zamanda da toplanabilir. Toplantıya ilişkin çağrı, toplantı tarihinden en az bir hafta önce toplantı gündemiyle beraber üyelere gönderilir.

 

(2) Kurulun toplantı yeter sayısı salt çoğunluktur. Toplantılar, Kurum temsilcisi ile Genel Müdürlük temsilcisinin eş başkanlığında gerçekleştirilir.

 

(3) Eğitim Merkezlerinin koordinasyonundan sorumlu kişiler, Kurul toplantılarına gözlemci olarak katılırlar. Kurul, uygun gördüğü kurum ve kuruluşlardan temsilcileri istişare amacıyla toplantılara davet edebilir.

 

(4) Kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğuyla alınır. Oylanan gündem maddelerinin herhangi birinde yapılan oylamada eşitlik çıkması halinde, o gündem maddesiyle ilgili karar alınmamış sayılır ve toplantının yapıldığı tarihten en geç bir ay içinde konuyu karara bağlamak üzere Kurul tekrar toplanır. İkinci kez eşitlik çıkması halinde, söz konusu gündem maddesi reddedilmiş sayılır. Kurul kararları ve varsa karşı oylar gerekçeli olarak yazılır ve üyeler tarafından imzalanır.

 

(5) Yıllık çalışma planında yer alan eylemler konularına göre ilgili Eğitim Merkezleri tarafından yürütülür. Kurulun Yıllık Çalışma Planı haricinde yıl içerisinde uygulanmasını talep edeceği faaliyetlere ilişkin kararlarda, uygulamadan sorumlu olacak ilgili Eğitim Merkezi açıkça belirtilir.

 

(6) Kurul toplantılarına memuriyet mahalleri dışından katılan üyelerin harcırahları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ilgili toplantının sekretarya hizmetlerini yürüten Bakanlık veya Kurum tarafından ödenir.

 

Sekretarya hizmetleri

 

MADDE 8 – (1) Kurulun sekretarya hizmetleri, birer yıllık dönemler halinde Genel Müdürlük ve Kurum tarafından yerine getirilir.

 

Eğitim Merkezleri

 

MADDE 9 – (1) Eğitim Merkezleri, Bakanlık ve Kurum bünyesinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tesis edilir. Eğitim Merkezlerinin sevk ve idaresinden sorumlu olmak üzere Bakanlık ve Kurum adına birer kişi tam zamanlı olarak görevlendirilir. Eğitim Merkezine, iş yükleri dikkate alınarak yeteri kadar personel tahsis edilir.

 

(2) Eğitim Merkezleri, Akademinin yürütme organlarıdır. Eğitim Merkezleri;

 

a) Eğitim, danışmanlık ve araştırma faaliyetlerini içeren yıllık çalışma planı hazırlayarak her yılın Ocak ayı sonunda Kurula sunar.

 

b) Yıllık çalışma planı dahilinde gerçekleştirilecek faaliyetler için tahmini bütçeyi tespit eder ve yıllık olarak Kurula sunar.

 

c) Yıllık çalışma planında yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli eğitici görevlendirmeleri, satın alma işlemleri, harcamalar ve diğer idari işlemleri, Bakanlık ve Kurumun bütçe imkanları ile mevcut yasal yükümlülükleri ve iç onay süreçleri çerçevesinde Bakanlık ve Kurumun ilgili harcama birimi eliyle gerçekleştirir.

 

ç) Eğitim Merkezlerinin görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile yapılacak iş birliği protokollerinin müzakeresini yürütür, protokol taslaklarını hazırlar, kurum içi ve dışı istişare ile onay süreçlerini takip eder, Kurul görüşüne sunar.

 

d) Yıllık çalışma planında yer alan veya ihtiyaç duyulan konularda araştırma ve inceleme amaçlı projelerin yürütülmesi ve raporların hazırlanması için gereken görevlendirmeleri yapar, çalışmaları koordine eder ve gerekli hallerde dışarıdan ilgili harcama birimi eliyle hizmet alımı yapar.

 

e) Önceki dönemde gerçekleştirilmiş tüm faaliyetleri içeren yıllık çalışma raporunu hazırlar ve her yılın Ocak ayı sonunda Kurula sunar.

 

f) Eğitim içerikli yürütülen faaliyetlerin sonucunda, eğitimin niteliğine ve önceden duyurulan koşullara bağlı olarak sınavlı veya sınavsız, uygun görülen katılımcılara sertifika veya katılım belgesi verir.

 

g) Fikri mülkiyet alanında eğitim materyalleri, araştırma raporları, uzmanlık tezleri, bilimsel, hukuki veya teknik içerikli makaleleri elektronik ve/veya basılı ortamda yayımlar; bu amaçla tasarlanacak internet sitesini kamunun hizmetine sunar.

 

ğ) Fikri mülkiyet alanlarında uzmanlık tezi, yüksek lisans, doktora ve benzeri çalışmalarda tez konusunun belirlenmesi, kaynak araştırması, alanda çalışan akademisyenler ile irtibat kurulması hususlarında ilgililere danışmanlık hizmeti sunar.

 

 

Eğitim Merkezleri faaliyetlerinde görev alanlar

 

MADDE 10 – (1) Eğitim Merkezlerinin faaliyetlerinde eğitici, danışman veya benzeri görevlerde bulunmak üzere Yargıtay üyeleri, adli yargı hakim ve savcıları, öğretim üyeleri, avukatlar, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında alanında uzman kişilerden ve yabancı uzmanlardan yararlanılabilir.

 

Bütçe

 

MADDE 11 – (1) Eğitim merkezlerine ilişkin giderler, ilgisine göre Bakanlık veya Kurum tarafından karşılanır. Bakanlık bu amaçla 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Bakanlık özel hesabını, Kurum ise Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı bütçesini kullanır.

 

Ücretler

 

MADDE 12 – (1) Eğitim Merkezleri yapacakları veya yaptıracakları eğitim, araştırma, danışmanlık ve benzeri faaliyetlerden yararlanacak olanlardan ücret talep edebilir. Bu amaçlarla yapılan faaliyetler için eğitim mekanları sağlanmasına, teknik ekipman ve diğer her türlü mal ve hizmet tedarikine yönelik harcamalarda bulunabilir; eğitici, danışman veya benzeri faaliyetlerde görevlendirilenlerin genel hükümler çerçevesinde ulaşım, iaşe ve ibate giderlerini karşılayabilir.

 

(2) Danışmanlık, araştırma, eğitim faaliyetleri ile Akademi tarafından yapılacak diğer hizmetler karşılığında alınacak ücretler Telif Hakları Eğitim Merkezi için Bakanlık, Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi için Kurum tarafından belirlenir.

 

(3) Telif Hakları Eğitim Merkezi tarafından danışmanlık, araştırma, eğitim faaliyetleri ile yapılacak diğer hizmetler karşılığında alınacak ücretler genel bütçeye gelir kaydedilir.

 

(4) Telif Hakları Eğitim Merkezi tarafından danışma, araştırma, eğitim faaliyetleri ile yapılacak diğer hizmetler kapsamında yapılan giderler Bakanlık özel hesabından karşılanır.

 

(5) Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi tarafından danışmanlık, araştırma, eğitim faaliyetleri ile yapılacak diğer hizmetler karşılığında alınacak ücretler, Kurumun hesabına yatırılır ve gelirlere kaydedilir.

 

Yürürlük

 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar