330
  • AHMET GÜNDÜZ

Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Değişiklik

 

28 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete

 

Sayı: 30962

 

Ticaret Bakanlığından:

 

MADDE 1 – 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 453 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“a) Bakan: Ticaret Bakanını,

 

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,”

 

“d) Genel Müdür: Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Genel Müdürünü,

 

e) Genel Müdürlük: Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünü,”

 

“ğ) Sekretarya: Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünü,”

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“a) Doğal üyeler: Bakan, Sekretaryanın bağlı bulunduğu Bakan Yardımcısı, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü, Gümrükler Genel Müdürü, İç Ticaret Genel Müdürü, İhracat Genel Müdürü, İthalat Genel Müdürü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü.

 

b) Temsilci üyeler:

 

1) Kamu kesimi grubu: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını temsilen Bakan Yardımcısı; Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Kamu İhale Kurumu (KİK), Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Türk Patent ve Marka Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye İstatistik Kurumunu (TÜİK) temsilen Başkan ya da Başkan Yardımcısı; Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerini temsilen Belediye Başkanı ya da Genel Sekreteri ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Halk Bankasını temsilen Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısı.

 

2) Sivil toplum grubu: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ya da Başkan Yardımcısı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı ya da Genel Başkan Vekili ve Genel Sekreteri, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı ya da Genel Başkan Vekili, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonları Başkanları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliklerinden en fazla üyeye sahip ilk üç Birlik Başkanı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı ya da Genel Başkan Yardımcısı, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Vekili, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı ya da Başkan Vekili ile ülke genelinde en fazla üyeye sahip Esnaf ve Sanatkâr Derneğinin Başkanı.”

 

“(4) Temsilci üyeliklere yapılacak eklemeler hakkında karar vermeye Bakan yetkilidir.”

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 7 – (1) Genel Kurul, dört yılda bir Kasım ayında Başkan tarafından belirlenen günde olağan toplantısını yapar. Genel Kurul toplantılarına Bakan başkanlık eder, katılamadığı durumlarda Sekretaryanın bağlı bulunduğu Bakan Yardımcısı başkanlık görevini üstlenir. Bakan Yardımcısının da bulunmaması durumunda başkanlık yetkisi Başkanlık Divanında yer alan Başkan Vekillerinden en yaşlı üye tarafından kullanılır.

 

(2) Bakan, gerektiğinde Şûrayı olağanüstü toplantıya çağırır. Genel Kurul toplantılarının yeri, tarihi, saati ve gündemi üyelere toplantı gününden en az on beş gün önce yazılı veya elektronik ortamda bildirilir.

 

(3) Şûra gündemi, Sekretaryanın teklifi üzerine Bakan tarafından belirlenir. Şûra, çağrı ile birlikte gönderilen gündeme ve sürelere bağlı kalınarak yapılır. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

(4) Genel Kurul üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Toplantılara, toplantının gündemine göre Bakanlık birimlerinden belirlenecek yetkililer ile Başkanın davetiyle kamu veya özel sektörden kişiler de katılabilir. Bu kişilerin oy kullanma hakkı yoktur.

 

(5) Genel Kurul gündemine alınan karar taslakları Başkanlık Divanı tarafından okutulur. Karar taslaklarıyla ilgili söz almak isteyen üyeler bu taleplerini isimleriyle birlikte Başkanlık Divanına iletir. Başkanlık Divanı karar taslakları hakkında sözlü görüş belirtmek isteyen üyelere söz verir. Yapılan müzakerelerin ardından açık oylamaya geçilir. Oylamada her üye kabul veya ret oyu kullanır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu doğrultusunda karar alınır. Alınan kararlar Başkanlık Divanı tarafından tutanağa bağlanarak Şûra kararı olarak açıklanır. Şûra kararları tavsiye niteliğindedir.”

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) İcra Kurulu, Şûranın yürütme organıdır. İcra Kurulunun Başkanı, Sekretaryanın bağlı bulunduğu Bakan Yardımcısıdır. İcra Kurulu Başkanının katılmadığı toplantılara Genel Müdür başkanlık eder. İcra Kurulu yedi üyeden oluşur. Sekretaryanın bağlı bulunduğu Bakan Yardımcısı ile Genel Müdür İcra Kurulunun doğal üyeleridir. Bakan tarafından Genel Kurul üyeleri arasından beş asil ve beş yedek üye belirlenir. İcra Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. İcra Kurulu Başkanı, İcra Kurulu üyeleri arasında görev paylaşımı yapar.”

 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sırasıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya bu bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş ve takip eden bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

“c) İki başkan vekili ve dört raportörden oluşan Başkanlık Divanını belirlemek,”

 

“ç) İcra Kurulunda yer alacak üyeleri belirlemek,”

 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 14 – (1) Seçilmiş üyelerin Genel Kurul üyelikleri haklı sebeplerin varlığı halinde, görevlendirilmelerinde izlenen usulle her zaman sona erdirilebilir.

 

(2) İcra Kurulu üyelerinin üyelikleri, Genel Kurul üyeliğinin sona ermesi veya İcra Kurulu toplantılarına yazılı şekilde geçerli mazereti olmaksızın üst üste iki kez katılmama halinde kendiliğinden sona erer.”

 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/6/2012 28338
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
6/10/2016 29849


Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar