387
  • serpil

Bu Hususlara Dikkat Eden Emeklinin Maaşı Haczedilmez

Ülkemizde milyonlarca emekli vatandaşımız bulunmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR’dan emekli olan ve borcundan dolayı icra yoluyla maaşlarına haciz gelen çoğu emekli vatandaşlarımız bu haczi ödeyemez durumdadır. Keza emeklinin tek geçim kaynağı emekli maaşlarıdır.

Çok sayıda emekli mevzuatı bilmediğinden emeklilik maaşına haciz geldiğinde sessiz kalmaktadır. Oysaki emeklilerin maaşlarının haczi diğer haciz çeşitlerine göre daha zordur. Haciz edilmesi için birtakım şartlar vardır.

 

 

EMEKLİNİN RIZASI OLMADAN MAAŞI HACZEDİLEMEZ

 

SGK (5510 sayılı) Kanununa göre sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu SGK nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler bu Kanuna göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Anılan Kanunda ayrıca haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakatı bulunmaması hâlinde, icra müdürü tarafından reddedileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemelerle birlikte SGK alacakları ve nafaka borçları dışında emekli borçlunun muvafakatı olmadan açılan haciz taleplerinin SGK’ya intikal ettirilmeden icra müdürleri tarafından reddedilmesi amaçlanmıştır.

 

Bu bağlamda SGK’dan gelir/aylık alan sigortalı ve hak sahiplerinin gelir ve aylıklarına nafaka borçları dışında ilgililerin muvafakatı bulunmadan haciz uygulanması mümkün değildir. Bu nedenle icra müdürlüklerince açılacak haciz talepleri muvafakatın bulunmaması hâlinde derhal itiraz edilmelidir. İtiraz sonucunda emeklinin veya hak sahiplerinin emeklilik maaşları haczedilemeyecektir.

 

 

MAAŞINIZIN EVİNİZE GETİRİLMESİNİ İSTEYEBİLİRSİNİZ

 

4/1-a (SSK), 4/1-b (Bağ-Kur) ve 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli, dul ve yetimlerin gelir/aylıklarının konutta ödenmesi uygulama usul ve esasları PTT Genel Müdürlüğü ile SGK arasında imzalanan “Prim Tahsilatı ve Gelir/Aylık Ödemeleri Protokolü” ile belirlenmiştir.

 

Protokol gereğince; sigortalı ve hak sahiplerinin örneği SGK tarafından hazırlanan Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi’nde “6-Ödemelerin Yapılacağı Banka veya PTT Şubesi” bölümüne aylıklarını almak istediği PTT şubesinin yanı sıra “Konutta” ibaresi yazılmak suretiyle, gerekse bu belge dışında dilekçe ile müracaatta bulunmaları hâlinde hiçbir şarta bağlı olmaksızın;

  • 4/1-(a) ve 4/1-(b) sigortalıları için ilk gelir/aylıklar dışındaki gelir/aylıklar
  • 4/1-(c) sigortalıları için ilk aylıklar dışındaki aylıklar,  PTT iş yerleri aracılığıyla konutlarında ödenecektir.

 

İNTERNETTEN BAŞVURU MÜMKÜN

 

Emekliler, internet ortamında da www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan “Adres ve Banka/PTT Değişikliği” menüsü de kullanılarak 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında gelir/aylıkların konutta ödenmesi talep edilebilecektir.

Ölüm aylıklarını konutunda almak isteyen hak sahiplerinin öncelikle banka bilgisini PTT olarak değiştirmeleri gerekmektedir. Ancak ilk aylık bağlandığında böyle bir tercihin yapılması hâlinde ilk aylıklar Kurumumuzca ilk gelir/aylıkların ödendiği bankaya gönderilmesi gerektiğinden öncelikle bu banka bilgisi sisteme girilecek daha sonra aylıklarını konutlarında almak isteyenler için programa giriş yapılması gerekecektir.

PTT, gelir/aylıkları SGK tarafından manyetik ortamda verilen bilgiler doğrultusunda hiçbir şarta bağlı olmaksızın, sigortalı ve hak sahiplerine ödeme günlerinde olmak üzere, bildirecekleri ikametgâhında, geçerli bir kimlik belgesi ibraz edilmek ve imza karşılığı olmak şartıyla teslim edecektir. Konutta ödeme ile ilgili herhangi bir ücret alınmayacaktır.

 

 

EMEKLİ EVDE BULUNMAZSA SGK’YA İADE EDİLİR

 

Alıcının adresinde bulunamaması durumunda ödenecek emeklilik gelir/aylıkları dağıtıcılar tarafından yine sigortalı ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarının gönderildiği PTT iş yerine teslim edilecektir.

Gelir/aylık alanın, ödemenin ihbar olarak bırakıldığı PTT iş yerine telefon ederek ödemesinin konutuna getirilmesini istemesi durumunda, gelir/aylık emeklinin konutuna ikinci defa ücretsiz olarak götürülecektir. İkinci defa da konutta yapılamayan ödemeler 12 (oniki) ay süreyle bekletilecek, 12 (oniki) ayı takip eden 6’ncı iş günü, SGK’ya iade edilecektir.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar