20
  • Alo Bilgi

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2564)

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma
20 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 31132
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2564

Ekli “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, I sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 450 nci maddesi ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

 

18 Mayıs 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

 

 

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşik şirket, kurum ve kuruluşların markalaşmak için gerçekleştirdikleri faaliyetlere İlişkin giderler, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında şirket, kurum ve kuruluşların markalaşma sürecinde yurt içi ve yurt dışında vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyona ilişkin giderler İle hizmet sektörlerine yönelik olumlu Türk malı ve hizmeti imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek her türlü harcamanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasına dair usul ve esasların belirlenmesidir.

 

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar; Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları ile döviz kazandırıcı hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşlara uygulanacak markalaşma desteklerini kapsar.

 

 

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığım,

b) Birlik: İhracatçı birliklerini,

c) Genelge: Uygulama usul ve esasları genelgesini,

ç) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birliği, ticaret ve/veya sanayi odası, sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da teknokent ile Bakanlık tarafından belirlenen hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşu,

d) Marka: 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adlan dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işareti,

e) Sağlık kuruluşu: İlgili kamu kurumunun izin ve denetiminde sağlık ve/veya bakım alanlarında faaliyet gösteren Özel veya kamu sektörü kuruluşunu ya da üniversite sağhk/bakım kuruluşunu,

f) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirketi,

g) TURQUALITY® Programı: TURQUALITY®’nin ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu markalaşma potansiyeli olan ürün/hizmet gruplarının üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan bir destek sistemi haline getirilmesi ve böylece program kapsamındaki yararlanıcı markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara çıkışlarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda Türk malı ve hizmeti imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlayan programı,

ğ) TURQUALITY® Sertifikası: 22/12/2004 tarihli ve 25678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004/14 sayılı TURQUALITY® Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğde belirtilen logoyu,

h) Yararlanıcı; Türkiye’de yerleşik olup döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşu,

ı) Yurt dışı birim: Yurt dışında açılan mağaza, ofis, depo, lokanta/kafe ve ön tam merkezini,

i) 2015/9 sayılı Karar: Mülga Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 26/5/2015 tarihli ve 2015/9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararını,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM
Hizmet Sektörü TURQUALITY® Komitesi, Çalışma Grupları ve Sekretarya
Hizmet sektörü TURQUALITY® Komitesi

MADDE 4- (1) İlgili Bakan Yardımcısı başkanlığında Bakanlık, Türkiye İhracatçılar Meclisi, ihracatçı birlikleri ve diğer işbirliği kuruluşları temsilcilerinden oluşan hizmet sektörü TURQUALITY® Komitesi, destek programı kapsamına alınacak şirket, kurum ve kuruluşların tespiti hususunda yetkili olup anılan Komitenin teşkili İle çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenir ve sekretarya görevi Bakanlık tarafından yürütülür.

 

 

Hizmet sektörü TURQUALITY® Çalışma Grubu

MADDE 5- (1) Bakanlık, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İşbirliği kuruluşları ile konusunda uzman kişilerden oluşan hizmet sektörü TURQUALITY® Çalışma Grubu, TURQUALITY® Programının teknik çalışmaları ile uygulamasını yürütür.

 

 

Hizmet sektörü TURQUALITY® Sektörel Çalışma Grubu

MADDE 6- (1) Bakanlık, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İşbirliği kuruluşları ile konusunda uzman kişilerden oluşan hizmet sektörü TURQUALITY® Sektörel Çalışma Grubu, kuruldukları sektörle İlgili TURQUALITY® Programının teknik çalışmalarım yürütür ve hizmet sektörü TURQUALITY® Çalışma Grubuna istişarî nitelikte görüş bildirir.

 

 

Çalışma gruplarının teşkili

MADDE 7- (1) Bu Kararın 5 İnci ve 6 ncı maddelerinde düzenlenen çalışma gruplarının teşkili İle çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenir ve sekretarya görevi TURQUALITY® Sekretaryası tarafından yürütülür.

Hizmet sektörü TURQUALITY® Sekretaryası

MADDE 8- (1) Hizmet sektörü TURQUALITY® Sekretaryası, TURQUALITY® Programının uygulanması konusunda gerekli çalışmaları yürütmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla istihdam edilen personelden oluşur,

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Destek Unsurları
İşbirliği kuruluşlarına yönelik destekler

MADDE 9- (1) İşbirliği kuruluşlarıma iştigal sahasına giren hizmet sektörlerinin yurt dışı pazarlarda tanıtılması amacıyla gerçekleştirecekleri, EK-l’de belirtilen reklam, tanıtım ve

 

 

Tamamı İçin TıklayınızSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar