181
  • Haber Servisi

Devlet Arşivleri Başkanlığına Devredilen Sözleşmeli Personelin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı Maddesi Kapsamında İstihdamına İlişkin Yönetmelik

Devlet Arşivleri 375 Sayılı KHK Ek 26

27 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı : 30814

Cumhurbaşkanlığı (Devlet Arşivleri Başkanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, mülga 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında çalışmaktayken 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 221 inci maddesine göre Devlet Arşivleri Başkanlığına devredilen sözleşmeli personel hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesi ile 25 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İstihdam esasları

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin istihdamına ilişkin hususlarda, mevcut pozisyonlarda bulundukları sürece 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları” ve diğer ilgili mevzuatın, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, uygulanmasına devam olunur.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri Devlet Arşivleri Başkanlığına devredildikleri tarihteki statüleri esas alınarak devam ettirilir.

Ücret ve izinler

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personele verilecek her türlü ödemeler dâhil ücretler, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre belirlenir.

(2) Sözleşmeli personelin, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlerle aynı usul, esas ve şartlarda izin hakları vardır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Arşivleri Başkanı yürütür.

 

Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar