2486
  • Alo Bilgi

Değerli Konut Vergisi – 2021 Yılının Yeni Vergisi

Çoktandır yazmadım. Bilemiyorum belki bu kekremsi pandeminin yarattığı keyifsizlikten belki de hemen peşine gelen yaz rehavetinden olacak, ben yavaşladım… Ama hayat akıyor, akmalı da… Konular birikti. Bir yerden tekrar başlamak lazım sanırım. Aklımda üç beş konu var yazmak istediğim…

En son Mart ayında pandemi döneminde alınan ilk önlemlerde kalmıştık. Zaman hızlı aktı…Pek çok şeye alıştık, bazı konular için hala direniyoruz. Çok şey değişti hayatımızda, yaşam ve çalışma alışkanlıklarımız bambaşka bir şekle dönüştü ama mevzuat kendi halinde ve belki de tüm bu değişikliklerden etkilenmemiş gibi devam ediyor yaşamaya ve bizleri yönlendirmeye…Haydi o zaman ilk konudan başlayalım yazmaya tekrar…

 

 

Konu:

Başlıkta “yeni” dediğime bakmayın 2019 yılı sonunda ve bu yılın başında adeta neye uğradığımızı şaşırıp hararetle tartıştığımız ve sonunda sağduyunun galip gelip daha makul bir düzenleme ile 2021 yılına kadar hayatımızdan çıkardığımız vergiden, (bir an yasanın değişmediğini ve 2020 yılının şubatından itibaren ilk haliyle bu vergiyi uygulamaya çalışırken pandeminin patladığını düşünüp ürperiyorum. Değerli Konut Vergisi’nden bahsediyorum aslında. 2021 geliyor bu konuyu yavaş yavaş tekrar gündeme almakta yarar var.

İlk çıktığı halini ve konuyla ilgili tartışmaları merak edenler hala web sitemizde duran ilgili bölüme https://www.pwc.com.tr/degerli-konut-vergisi bağlantısını kullanarak göz atabilirler. Ben o eski ve çok da keyifli olmayan hatıralara girmeden mevcut yükümlülüklerimizden bahsedeceğim burada.

2020 yılı itibariyle mevcut emlak vergisi değeri 5 milyon TL üzerinde olan konut sahipleri 2021 yılından itibaren Emlak Vergileri yanında bir başka servet vergisi olan Değerli Konut Vergisi (DKV) de ödeyecekler.

DKV, adında da yazıldığı gibi sadece tapuya konut/mesken olarak tescil edilmiş gayrimenkuller için geçerli ve bu konutlardan da sadece 2020 yılı Emlak Vergisi Değeri (yani üzerinden ilgili belediyeye emlak vergisi ödediğimiz tutar- piyasadaki normal alım satım ya da rayiç değeri değil) 5 milyon TL’den yüksek olanları kapsıyor.

Eğer 2020 yılında bu nitelikte birden fazla mesken nitelikli taşınmaza (DİKKAT: Tek bir konuta sahipseniz söz konusu konutun değeri bu tutarın üzerinde olsa bile DKV ödenmez. 2020 yılı Emlak Vergisi Değeri bu tutarın üzerinde birden fazla konuta sahipseniz en düşük değerdeki hariç diğerlerine) tek başınıza, müştereken ya da iştirak halinde sahipseniz 2021 yılının Şubat ayının 20. Günü akşamına kadar bir beyanname ile konutun bulunduğu ildeki vergi dairesine ( DİKKAT: Belediye değil Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi dairesine) beyan edecek ve verginizi aşağıda yer verdiğim tarife ile hesaplayıp ilk taksiti Şubat ayının ikinci taksiti de Ağustos ayının sonuna kadar iki taksit halinde ödeyeceksiniz.

DKV uygulamasında kullanılacak vergi tarifesi şu şekilde: Eğer konutunuzun 2020 yılı emlak vergisi değeri 5 milyon TL’den yüksek 7 milyon 500 bin TL’den (bu tutar dahil) düşükse 5 milyon TL’yi aşan kısmı (7 milyon 500 bine kadar- bu tutar dahil) binde 3; 7 milyon 500 bin TL’den yüksek 10 milyon TL’den düşükse, ilk 2 milyon 500 bin TL’si binde 3, sonraki 2 milyon 500 bin TL’si (10 milyon TL’ye kadar- bu tutar dahil) binde 6; eğer 10 milyon TL’den yüksekse ilk 2 milyon 500 bin TL’lik kısım binde 3, sonraki 2 milyon 500 bin TL’lik kısım binde 6, 10 milyon TL’nin üzerindeki kısım ise binde 10 oranında vergilendirilecektir.

Yukarıda da söylediğim gibi 2020 yılı Emlak Vergisi Değeri 5 milyon TL üzerinde olan tek bir evi olanlar bu vergiyi ödemeyecek. Birden fazla bu nitelikte konutu olanlar en düşük değerdekini istisna tutup (mesela bir tane 5, 5 milyon, bir tane 7 milyonluk konutu varsa sadece 7 milyonluk için) diğerini/diğerlerini beyan edeceklerdir.

Ayrıca,

– Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,

– Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar,

– Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar da (arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dâhil) (bu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması hâlleri hariç),

Değerli Konut Vergisi’nden istisna tutulmuşlardır.

 

 

Yorum:

Buraya kadar her şey güzel. Düzenlemeler sonrası 2021’den itibaren DKV, daha makul bir anlayışla ve daha makul vergilerle ödenmeye başlanacak. Öte yandan unutmayalım ki yasada düzeltmeler yapılmış olsa da vergileme mantığı “mesken nitelikli taşınmaz bazında olduğundan müştereken/paylı tutulan gayrimenkuller için sorun hala devam ediyor maalesef. Yani belli bir payına sahip olduğunuz konutun emlak vergisi değeri yasada belirtilen tutarı aşıyorsa sizin payınıza bakılmadan siz yine de payınız oranında söz konusu vergiyi ödemekle mükellef olacaksınız. Bir servet vergisi olmasına rağmen “servete sahip olandan bağımsız serveti vergilemek” bence adil değil. Örneğin 6.000.000 emlak vergisi değerine sahip konutun %10 payına sahipseniz sizin servetiniz aslında 600.000 TL. Ama konut yasadaki değerin üzerinde olduğu için siz yine de vergi ödeyeceksiniz (tabii ki yukarıda anlattığım istisnalar burada da geçerli) … İlginç ve haksız değil mi? Keşke bu konuyu da düzeltseler henüz vakit varken.

 

 

Soru:

2021 yılına bıraktığımız bu vergiye ilişkin belirsizlikler de halen devam ediyor. Yürürlükteki yasanın 46. maddesinde: “…. 42’nci maddede yer alan tutar ile ikinci fıkrada yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılır. Bu şekilde hesaplanan tutarların 1.000 Türk Lirası’na kadar olan kesirleri dikkate alınmaz.” Ve Geçici maddesinde de “……Dördüncü Kısım başlığı altında düzenlenen değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlar. 2020 yılına ilişkin olarak 2020 yılında verilmesi gereken beyanname verilmez, vergi tahakkuk ettirilmez….” hükümleri yer alıyor.

Yasa 2020’de çıktığına göre acaba 2021 yılı uygulamasında hem 5 milyon TL’lik tutar hem de vergi oranlarının yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılmasını beklemeli miyiz? Yani yazının başında söylediğim “2020 yılı Emlak Vergisi Değeri 5 milyon TL’nin üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar 2021’de vergiye tabi olacak” ifadesi acaba yanlış mı? 2021’de vergiye tabi olacak değerli konutlar için henüz asgari tutar ve uygulanacak vergi tarifesinin dilimleri henüz belli değil mi demeli acaba?

Belki de şu pandemi belası ile zaten bunalmış olan vergi mükelleflerini bir de yeni başlayacak bu mali yükümlülükle sıkıntıya sokmamak için Cumhurbaşkanı yasada yer alan yetkisini kullanıp bu verginin uygulamasını bir yıl daha erteler mi dersiniz?

 

 

Ersun Bayraktaroğlu / Dünya GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar