296
  • AHMET GÜNDÜZ

Defter Tutma Mükellefiyeti Ve Tasdik Zamanları!

Hatırlatmalar – Defter Tutma Mükellefiyeti Ve Tasdik Zamanları

 

Değerli Üyemiz,

 

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesinde ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerine ilişkin hükümlere yer verilmiş ve madde hükmü doğrultusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca çıkarılan gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından fiziki veya elektronik ortamda ticari defterlerin tutulması, kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esaslarının belirlendiği Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ 19.12.2012 tarih 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 

Vergi Usul Kanunu’nun 220 nci maddesinde tasdike tabi defterler belirlenmiş,  221 ve 222 nci maddelerinde ise tasdik zamanlarına yer verilmiştir.

 

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 13 üncü maddesinin 1 nci fıkrasında ”Açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur. Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır.” hükmü yer almaktadır.

 

Ticaret Siciline kayıtlı mükelleflerce,  2020 yılında kullanılacak defterlerin açılış onayını yapacak noterlere; ticaret sicili tasdiknamesi (aslı ile fotokopisi birlikte) ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

Geçmiş yıllarda alınan ticaret sicili tasdiknameleri, üzerinde yer alan bilgilerde (unvan, adres, sermaye ve iştigal konusu)  değişiklik bulunmadığı sürece geçerlidir.

 

Ankara ili dışında yer alan vergi dairelerine kayıtlı mükelleflere ilişkin defter tasdiklerinin kayıtlı bulunduğu yerdeki noterlerce yapılması yasa gereğidir.

 

Elektronik defter olarak tutulan Yevmiye ve Defteri Kebir için açılış, kapanış, onay yenileme gibi işlemler ve noter tasdiki uygulaması bulunmamakta, elektronik defter tutma sürecinde; hesap döneminin ilk ayına ait beratın alınması açılış onayı, son ayına ait beratın alınması kapanış onayı, diğer aylara ait beratların alınması ise ilgili aylara ait defterlerin noter onayı yerine geçmektedir.

 

Elektronik defter tutan gerçek ve tüzel kişi mükellefler; 2020 yılında tutmak zorunda oldukları defterlerden Yevmiye ve Defteri Kebir dışındaki defterlerini kağıt ortamında tasdik ettirmek ve tutmak zorundadır.

 

Serbest meslek erbabı ve işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin kayıtlarını elektronik ortamda tutmaları zorunlu bulunduğundan, söz konusu mükellefler Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde bulunan Defter Beyan Sistemine girişi yaparak kayıtlarını oluşturacaklardır.

 

Defter-Beyan Sistemi kullanmakla yükümlü olan mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların kağıt ortamında tuttukları defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.

 

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri doğrultusunda gerçek ve tüzel kişi mükelleflerce tutulacak defterler ve tasdik zamanlarına ilişkin açıklamalar ektedir.

 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 

Saygılarımla,

 

Ali ŞAHİN

 

Başkan

 

ASMMMO

 

(06.12.2019)Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar