399
  • AHMET GÜNDÜZ

Defter Beyan Sistemine Kayıt Süresi ile Geçmişe Yönelik Olarak Hatalı Kayıtların Düzeltilmesi

Defter Beyan Sistemine kayıt süresi ile geçmişe yönelik olarak hatalı kayıtların düzeltilmesi hakkında Gelir İdaresi Özelgesi

 

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü

 

Sayı: 11395140-105[VUK1-21974]-E.598216

 

Tarih: 23.07.2019

 

Konu: Defter Beyan Sistemi Hk.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; mali müşavirlik faaliyetinde bulunduğunuz ve serbest meslek kazancı geliri elde ettiğiniz, Defter Beyan Sistemine geçiş zorunluluğu çerçevesinde 2018 yılına ilişkin tüm kayıtlarınızı Defter Beyan Sistemine aktardığınız ancak düzenlediğiniz serbest meslek makbuzlarının Defter Beyan Sistemine aktarılması sırasında sistemsel sıkıntılardan dolayı %20 oranında yapılan gelir vergisi tevkifatını sisteme giremediğiniz belirtilerek, geriye dönük olarak Defter Beyan Sistemindeki kayıtlarınızın silinerek %20 oranında yapılan gelir vergisi tevkifatını da içerecek şekilde tekrar Defter Beyan Sistemine aktarılıp aktarılamayacağı ve geriye dönük işlem yapılamaması durumunda tarafınıza usulsüzlük cezası kesilip kesilemeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

 

Bilindiği üzere, 17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Söz konusu Genel Tebliğin “Kayıt zamanı” başlıklı 7. maddesinde;

 

“(1) İşlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günden fazla geciktirilemez. (2) Takvim yılının son ayına ait kayıtlar, takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gün saat 23:59’a kadar yapılabilir. (3) Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilir.”

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Tebliğin “Kayıt Zamanı” başlıklı 7. maddesinde; işlemlerin defterlere kaydının, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günden fazla geciktirilemeyeceği; takvim yılının son ayına ait kayıtların, takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gün saat 23:59’a kadar yapılabileceği, basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtların ise izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilebileceği belirtilmiştir.

 

Aynı Tebliğin 17. maddesinin “Sorumluluk ve ceza uygulaması” başlıklı maddesinde;

 

“(1) Defter-Beyan Sistemini kullanmak mecburiyetinde olmakla birlikte Tebliğde öngörülen süreler içerisinde başvuru yapmayan, başvuru yapmakla birlikte belirlenen süreler dahilinde kayıt yapma, defter tutma, beyanname, bildirim ve dilekçe gönderme, belge düzenleme ve benzeri yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.”

 

açıklamasına yer verilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde, Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükelleflere ait işlemlerin Sistem üzerinden elektronik ortamda tutulan defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günden fazla geciktirilemez. Bununla birlikte, anılan Tebliğin 17. maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak üzere, bahse konu süreden sonra da Sisteme kayıt yapılabilmektedir.

 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar