261
  • Alo Bilgi

Cins Tashihinde Gayrimenkul Satış İstisnası

Şirketlerin Aktifinde Arazi (Tarla ) olarak iktisap ettikleri gayrimenkullerin Arsa olarak satışında gayrimenkul satış istisnasından yararlanabilmesi için İki Tam Yıl Aktifte Bulunma Şartı olup, İstisna uygulamasına konu olacak taşınmazın en az iki tam yıl (730 gün) süreyle kurumun aktifinde yer alması gerekmektedir. Örneğin 30 Ocak 2017 de iktisap edilmiş ve aktife alınmış bir gayrimenkulün, 30 Ocak 2019 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) satılması ve diğer şartların da gerçekleşmesi halinde  5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  ile  “Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların % 50 lik kısmı  Kurumlar Vergisi Kanunu 5/1-e maddesinde söz konusu istisnadan faydalanılabilecektir.

 

 

Ancak Arazi vasfında iktisap edilen gayrimenkulün belediyelerce ifraz ve taksim işlemine tabi tutularak satılması halinde iktisap tarihi olarak arazinin iktisap edildiği tarih değil, belediyenin ifraz işlemi sonucu arsa vasfını kazanarak, cins tashihi yapıldığı tarihin esas alınması gerekir. ”Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 16.03.2010 gün ve 2010/4-1697 No.lu Genelgesinde, cins değişikliği (cins tashihi), bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa, arazi iken, bağ, bahçe vb. duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlem olarak tanımlanmıştır.

 

 

Bahse konu tarla üzerinde cins tashihi işlemi yapılmaması halinde, tarlanın ilk edinim tarihi iktisap tarihi olarak kabul edilecektir.

 

Selahattin TÜVEN

SMMM/ Bağ. DenetçiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar