405
  • serpil

Çalınan mal ve nakit para nedeniyle oluşan zararın, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilemeyeceği Hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; işyerinizde 28.03.2010 tarihinde meydana gelen hırsızlık sonucunda 1.000,00 TL nakit para, 4.000,00 TL tutarında telefon kontörü ve 47.000,00 TL tutarında sigara olmak üzere yaklaşık olarak 50.000,00 TL mal ve nakit paranızın çalındığı belirtilerek, işyerinizden çalınan mallar sonucunda oluşan zararınızı safi kazancınızın tespitinde indirim konusu yapıp yapamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, vergi kanunlarında, çalınan mal bedellerinin zarar olarak yazılacağına dair herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Buna karşılık VUK.nun 278. maddesinde;

 

    “Kıymeti düşen malların maliyet bedeli yerine emsal bedeli ile değerlendirileceği”;

Aynı Kanunun 317. maddesinde ise;

 

    • “Tabii afet yüzünden kayba uğrayan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin fevkalade ekonomik ve teknik amortisman uygulanmak suretiyle yok edileceği”

 

Açıklanmış bulunmaktadır.

Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, vergi hukukumuz açısından sermaye ve sermayenin herhangi bir unsurunda meydana gelen değer kayıplarının düşük bedelle değerlendirilmesi veya değişik yollarla sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi, esas olarak ticari ve zirai faaliyetlerin normal bir şekilde işleyişinden veya tabii afetler yüzünden değer kaybına uğramasından doğmuş olması şartlarına bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 193 sayılı GVK.nun 40. maddesinde, safi ticari kazancın tespitinde hasılattan indirilecek giderler 10 bent halinde sayılmış olup, bunlar arasında ticari işletmede mevcut varlıkta herhangi bir suretle meydana gelen eksilmelerin gider yazılacağı hususuna yer verilmemiştir.

Buna göre, işyerinizden çalınan emtia bedelinin ve nakit para tutarının vergi matrahının tespitinde zarar veya gider olarak indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar