131
  • Haber Servisi

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği

Büyük Endüstriyel Kaza Güvenlik Raporu

19 Nisan 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30750

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereği üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin, hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken güvenlik raporuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan üst seviyeli kuruluşlar hakkında uygulanır.

 

Dayanak

 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Yönetmeliğin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar ve kısaltmalar

 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Güvenlik raporu: Üst seviyeli kuruluşun, kuruluşta yürütülen faaliyetlerin ve proseslerin tanıtımının yapıldığı, Yönetmeliğin Ek-3’ünde belirtilen ve kuruluşta uygulanan güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin bulunduğu belgeyi,

b) Güvenlik raporu formatı: Ek-1’de belirtilen; biçim ve genel kurallar dikkate alınarak ve Ek-2’de belirtilen güvenlik raporunda bulunması gerekli asgari bilgi ve belgenin, belirtilen başlık ve numaralara göre sıralanmasını içeren güvenlik raporu düzenini,

c) GYS: Güvenlik yönetim sistemini,

ç) Yönetmelik: 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Yükümlülükler

 

İşletmecinin güvenlik raporu ile ilgili yükümlülükleri

 

MADDE 5 – (1) Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi bu Tebliğde belirtilen bilgileri ve formatı dikkate alarak bir güvenlik raporu hazırlar veya hazırlatır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Güvenlik Raporunun Gizli Bölümleri ve Raporda Belirtilen Bilgilerin Dayanakları

 

Güvenlik raporunun gizli bölümleri

 

MADDE 6 – (1) Hazırlanan güvenlik raporunda, büyük bir kazaya sebep olabilecek tehlikeli maddelerin bilinen isimleri ile bu maddelerin temel zararlılık özelliklerine ait basit açıklamalar hariç olmak üzere Ek-2’nin 1.1.7, 1.2, 1.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 numaralı maddeleri ile ikinci bölümünün tamamında belirtilen bilgiler, Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince gizli olarak kabul edilir ve bu bölümler üçüncü kişilere açıklanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yabancı dildeki kaynaklar

 

MADDE 7 – (1) Yabancı dildeki kaynaklardaki bilgilerin kullanılması durumunda güvenlik raporunun ekinde, sadece söz konusu bilgilerin yeminli tercüman tarafından hazırlanan Türkçe çevirileri sunulur.

 

İşletmeye yeni açılacak kuruluşa ait güvenlik raporu

 

MADDE 8 – (1) İşletmeye yeni açılacak kuruluş, bu Tebliğ kapsamında hazırlayacağı güvenlik raporunun işletmeye açılmadan kesinleşmeyecek bilgiler bulunan bölümlerini, işletmeye açıldıktan sonraki durumu öngörerek ve işin ve işletmenin gerçeklerine uygun bir biçimde hazırlar.

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

 

MADDE 9 – (1) 24/1/2015 tarihli ve 29246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Mevcut güvenlik raporlarının güncellenmesi

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Faaliyet halindeki üst seviyeli kuruluşların bu Tebliğin 9 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılan Tebliğin 5 inci maddesi gereğince hazırlamış oldukları güvenlik raporları, altı ay içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilir.

 

Yürürlük

 

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

 

Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar