2094
  • Alo Bilgi

BOBİ FRS (Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı) Modülleri

BOBİ FRS Modülleri
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı
Amaç

Bilindiği üzere, bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS’leri) uygulamayan işletmelerin gerçeğe uygun, finansal bilgi ihtiyacına uygun ve karşılaştırılabilir finansal tablo düzenlemeleri amacıyla 29/07/2017 tarihinde BOBİ FRS yayımlanmış ve 1/1/2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinden itibaren uygulanmaya başlamıştır.

Ülkemiz bakımından yeni bir finansal raporlama çerçevesi olması sebebiyle;

  • Uygulayıcılara ve finansal tablo kullanıcılarına yol göstermek,
  • BOBİ FRS hükümlerinin daha iyi anlaşılmasına yönelik rehberlik sağlayarak uygulama birliğini artırmak ve
  • Uygulayıcıların karşılaştıkları tartışmalı ve karmaşık nitelikteki münferit olaylar için başvuracakları bir kaynak oluşturmak,

amacıyla Kurumumuz bünyesinde BOBİ FRS’nin yirmi altı bölümü (“Dipnotlar” bölümü hariç olmak üzere) için açıklayıcı materyaller hazırlanmaya başlanmıştır.

Gelinen aşamada, beş bölüme ilişkin Modül tamamlanmış olup ilerleyen zamanlarda tamamlanan diğer Modüller de Kurumumuz internet sitesinden paylaşılacaktır.

 

 

Modüllerin İçeriği

Kurumumuz tarafından hazırlanan Modüller, aşağıda açıklanan beş kısımdan oluşmaktadır:

 

 

1) Giriş

Bu kısımda, ilgili BOBİ FRS bölümünde ele alınan konunun finansal tablolar ve işletmeler açısından önemi vurgulanarak, düzenlenen konu hakkında genel hatlarıyla bilgi verilmektedir.

 

 

2) Bölüm Özeti

Bu kısmında, ilgili BOBİ FRS bölümünde ele alınan konular ilişkin kısa ve açıklayıcı bilgilere ya da tanımlara yer verilmekte ve bölümün tamamı hakkında genel bir bakış açısı sağlayacak bir özet sunulmaktadır.

 

 

3) Bölüm Hükümlerinin Açıklanması ve Örneklendirilmesi

Bu kısımda, ilgili BOBİ FRS bölümündeki orijinal hükümlerin tamamı Modüle dâhil edilerek, bu hükümlerle ilgili olarak anlaşılmasında zorluk yaşandığı veya ilâve açıklamalara ihtiyaç duyulduğu değerlendiren hususlar anlaşılabilir bir dille açıklanmaktadır.

Bununla birlikte, ilgili hükümde ele alınan konunun pekiştirilmesini sağlayacak, çeşitli zorluk seviyelerinde sayısal veya sözel Örneklere yer verilmiş ve ilgili hükmün daha iyi anlaşılmasını sağlayacağı düşünülen ya da BOBİ FRS’nin ilgili hükmünde değinilmemekle birlikte konunun anlaşılması bakımından önem arz eden hususlarla ilgili Sorular eklenmiştir.

 

 

4) Dipnot Açıklamaları

Bu kısımda, “Dipnotlar” bölümü esas alınarak her bir BOBİ FRS bölümüyle ilgili yapılması gereken dipnot açıklamalarına ve örnek finansal tablo dipnotlarına yer verilmiştir.

 

 

5) Karşılaştırma Tablosu

Bu kısımda, Muhasebe Sistemi Uygulamaları Genel Tebliğleri (MSUGT), BOBİ FRS ve TFRS’lerin konuyla ilgili hükümleri karşılaştırılarak söz konusu düzenlemeler arasındaki benzerlik ve farklılıklara dikkat çekilmiştir.

 

 

Faydalanılan Kaynaklar

Eğitim Modülleri hazırlanırken, Kurumumuz tarafından geliştirilen açıklama, örnek ve soruların yanı sıra aşağıdaki kaynaklardan faydalanılmıştır:

– TFRS’ler

– TFRS’lere ilişkin Karar Gerekçeleri

– KOBİ UFRS Eğitim Materyalleri

– UFRS Yorumlama Komitesi tarafından yayımlanan Yorumlar ve

– Uluslararası alanda faaliyet gösteren denetim şirketlerinin Uygulama Rehberleri

 

 

Tamamlanan Modüller

Aşağıdaki linklerden tamamlanan BOBİ FRS bölümlerine ilişkin Modüllere ulaşılabilir.
Hazırlanan Eğitim Modüllerinin tüm paydaşlarımıza faydalı olmasını dileriz. Kamuoyuna duyurulur.

BOBİ FRS BÖLÜM 2 NAKİT AKIŞI İndirmek İçin Tıklayınız
BOBİ FRS BÖLÜM 3 MUHASEBE POLİTİKALARI, TAHMİNLER ve YANLIŞLIKLAR İndirmek İçin Tıklayınız
BOBİ FRS BÖLÜM 4 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR İndirmek İçin Tıklayınız
BOBİ FRS BÖLÜM 6 STOKLAR İndirmek İçin Tıklayınız
BOBİ FRS BÖLÜM 14 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR İndirmek İçin Tıklayınız

 

 

Kaynak: KGKSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar