288
  • Alo Bilgi

Binek Otomobillerde Gider Kısıtlaması

7/12/2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7194 sayılı DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40’ıncı ve “mesleki giderler” başlıklı 68’ inci maddelerinde bir takım değişiklikler yapılmıştır.

 

 

Söz konusu düzenlemeler 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere 7.12.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup; yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.

 

 

1)Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı ticari kazancın ve serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

 

 

2)Ticari kazancın ve serbest meslek kazancının tespitinde binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i indirilebilecektir.

 

 

3)Ticari kazancın ve serbest meslek kazancının tespitinde özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.

 

 

4)Serbest meslek kazancının tespitinde de benzer düzenlemelere yer verilmiş ve Gelir Vergisi Kanunu’nun mesleki giderler başlıklı 68 inci maddesinde değişiklikler yapılmıştır.

 

 

⎯ Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 250.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı, gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.)

 

 

⎯ Binek otomobillerine ilişkin giderlerin en fazla % 70’i ve kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabında ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasını kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.

 

 

5)310 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 1.1.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

⎯ Gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 115.000TL’den 140.000 TL’ye,

⎯ Amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 135.000 TL’den 160.000 TL’ye, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde ise 250.000 TL’den 300.000 TL’ye, yükseltilmiştir. Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri 2020 yılı kazançlarının tespitinde artırılmış bu yeni tutarları dikkate alacaklardır.

 

 

6)Binek otomobilleri için gider olarak dikkate alınabilecek 5.500 TL’lik kira tutarı ise geçici 91 inci madde hükmü gereği yeniden değerlemeye tabi tutulmamış olup ticari kazanç ve serbest meslek kazancı eldeeden gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinin 2020 yılında gider olarak dikkate alabilecekleri aylık kira bedeli tutarı 5.500 TL olacaktır.

 

 

Örnek: ABC Ltd.Şti, kiralamış olduğu binek otomobili için aylık 7.000 TL kira bedeli ödemektedir.

 

 

Gider Yazılacak Tutar:                                                         5.500 TL

İndirim Konusu Yapılacak KDV (5.500×0,18=)                    990 TL

KKEG Yazılacak Tutar: (7.000 – 5.500=)                            1.500 TL

İndirim Konusu Yapılamayacak Olan KDV (1.500×0,18=)  270 TL

——————————————————/———————————————————-

770- Genel Yönetim Giderleri                                                   5.500,00

191- İndirilecek Kdv                                                                        990,00

689- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar (KKEG)               1.770,00

689.01 Binek Araç Kira Giderleri                                              1.500,00

689.02 Binek Araç Kira Faturası KDV                                      270,00

329- Diğer Ticari Borçlar                                                                                              8.260,00

——————————————————/———————————————————-

 

 

Örnek: ABC Ltd.Şti.net satış fiyatı 500.000 TL olan binek araç almış olup,bu araç için 375.000 TL ÖTV ve 90.000 TL KDV ödemiştir.

 

 

ÖTV ve KDV’yi giderleştirme yöntemini seçmiştir.

 

 

Aracın Bedeli     :                        500.000  TL

ÖTV                       :                         375.000  TL

KDV:                                                90.000  TL

 

 

Amortismanı gider yazılacak tutar:                                                                  135.000 TL

Amortismanı KKEG yazılacak tutar (500.000 – 135.000)                               365.000 TL

Gider Yazılacak ÖTV/KDV Toplamı:                                                                   115.000 TL

Gider yazılamayıp KKEG yazılacak ÖTV KDV tutarı (465.000-115.000)       350.000 TL

———————————————————-/—————————————————————–

254- Taşıtlar                                                                        500.000,00

254.01. Amortismanı gider yazılacak tutar             135.000,00

254.02. Amortismanı KKEG yazılacak tutar             365.000,00

770- Genel Yönetim Giderleri                                   115.000,00

689- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar (KKEG)    350.000,00

689.01 Binek araç ÖTV Gideri   260.000,00

689.02 Binek araç KDV Gideri   90.000,00

329- Diğer Ticari Borçlar                                                             500.000,00

———————————————————-/—————————————————————–

 

 

SERBEST MALİ MÜŞAVİR

HÜSEYİN ÖZDEMİRSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar