240
  • serpil

Bilirkişilik Eğitimleri durduruldu.

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı 2 Mart 2020 tarihi itibari ile Bilirkişilik Eğitimlerinin durdurulduğunu açıkladı.

 

Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda,

Bilirkişilik temel ve yenileme eğitimi müfredatı güncelleme çalışmasının tamamlanana dek 2 Mart 2020 tarihinden itibaren Bilirkişilik Eğitimlerinin durdurulduğunu müfredat güncellemesinin ardından yeni Belirkişilik Eğitimleri için takvim yayınlanacağını bildirdi.

 

T.C. ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı

DUYURU

03/08/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği’nin “Temel eğitim” başlıklı 30 uncu maddesinde “(1) Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade eder.

 

(2) Temel eğitim, on sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört ders saatinden oluşur.

 

(3) Eğitim kuruluşları, Daire Başkanlığının uygun görüşü ile temel eğitim ders saatini arttırabilirler.

 

(4) Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.

 

(5) Uygulama eğitimi; Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

 

(6) Teorik eğitim ve uygulama eğitiminin içeriği, yöntemi ile usul ve esasları bu alanlardaki ihtiyaca göre Daire Başkanlığınca güncellenebilir.

 

(7) Temel eğitime katılmak zorunludur. Eğitim kuruluşlarınca, katılımcıların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

 

(8) Bilirkişilere, bilirkişilik eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam altı saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Bilirkişiler yenileme eğitimine sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır. Yenileme eğitimine katılmayan bilirkişiler bu eğitimi almadıkça yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamaz.

 

(9) Temel eğitime ilişkin usul ve esaslar genelge ile belirlenir.” hükmü yer almaktadır.
Yukarıda anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca, ihtiyaca göre teorik ve uygulama eğitimlerinin ve yenileme eğitimlerinin içeriği, yöntemi, usul ve esaslarının güncellenmesi konusunda Daire Başkanlığımızca bir çalışma başlatılacaktır.

 

Bu itibarla,

2 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere tüm bilirkişilik eğitimleri durdurulmuş olup, eğitim kuruluşlarınca, 2 Mart 2020 tarihi ve sonrası için yapılan eğitim planları ve eğitim sınıflarına BİDEP üzerinden onay verilemeyeceğinden eğitim kuruluşlarının mevcut ve planlanan eğitimlerini 1 Mart 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) tamamlaması ve yeni eğitim planı yapmaması rica olunur.

 

Bilirkişilik temel ve yenileme eğitimi müfredatının gözden geçirilmesi ve güncellenmesine yönelik çalışmanın tamamlanmasını takiben eğitimler için yeni takvim ayrıca duyurulacaktır.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar