654
  • Alo Bilgi

Belirli Süreli İşçi Çalıştırılması Kolaylaştırılıyor

“Torba Kanun” ile tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, salgın nedeniyle işçi ve işverenler üzerinde oluşan yükün sosyal devlet ilkesi gereğince paylaşılması ve giderilmesi, normalleşme sürecinde hareketlenecek ekonomik aktivitenin istihdamla desteklenmesi, istihdamda devamlılığın sağlanabilmesi amacıyla destek tedbirleri düzenlenmektedir. Konuyla ilgili iki gün önceki yazımızla tüm okuyucularımızı bilgilendirmiştik.

Söz konusu Torba Kanun teklifi çok geniş kapsamlı konuları düzenlemekte olup milyonlarca çalışan ile işverenleri ilgilendirmektedir. Önümüzdeki günlerde mevcut teklife SGK ve maliye alacaklarının yapılandırılmasına da yer verilmesi beklenmektedir.

 

 

BELİRLİ SÜRELİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI KOLAYLAŞTIRILIYOR

Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif şartlara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmeleri belirli süreli iş sözleşmesi olarak tanımlanmakta ve belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir sebep olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamamaktadır.

Yapılacak olan düzenleme ile 25 yaşını doldurmayan veya 50 ve üzeri yaşta olan işçilerle yapılacak belirli süreli iş sözleşmelerinin şartları yeniden düzenlenerek mevcut sınırlamalara tabi olmaksızın belirli iş sözleşmesi yapılabilmesi, işçinin aynı işverenin iş yerlerinde belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılabileceği azami süre sınırı belirlenmesi ve bu kapsama girenlerin istihdam piyasasına girişlerinin daha kolay hâle getirilmesi amaçlanmaktadır.

Ancak bu düzenlemenin bu şekliyle yürürlüğe girmesi hâlinde işçilerin iş güvencesinden mahrum kalması ve kıdem tazminatlarının riske edilmesinden endişelenilmektedir.

 

 

PART-TİME ÇALIŞMAYA VERGİ DESTEĞİ

Kısmi zamanlı (part-time) çalışmanın teşvik edilmesi ve yeni istihdam artışı sağlanması amacıyla kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir vergisi ve damga vergisi istisnası getirilmektedir.

Söz konusu istisnadan yararlanılabilmesi için kısmi süreli çalışmayı kabul eden mevcut çalışanın çalışmadığı gün sayısı kadar kısmi zamanlı yeni bir çalışan istihdam edilmesi ve bu çalışanın en az altı ay süreyle çalışmaya devam etmesi gerekmektedir.

Bu kapsamdaki istisna uygulaması nedeniyle vazgeçilecek gelir vergisi her bir çalışan için aylık brüt asgari ücretin %10’unu aşamayacak olup, kısmi süreli çalışmaya geçen çalışanların belirlenen vergi tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilecektir.

Bu istisna, 12 ayı geçmemek üzere, kısmi süreli olarak yeni istihdam edilen çalışanın çalışmaya devam ettiği sürece uygulanacaktır. Buna ek olarak, gelir vergisinden istisna edilen ücretler damga vergisinden de istisna edilmektedir. Böylece, mevcut çalışanlardan kısmi zamanlı olarak çalışmayı isteyenlere destek sağlanmakta ve çalışılmayan süreler için de yeni istihdam sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, Cumhurbaşkanına belirtilen süreleri ve oranı artırma ve Hazine ve Maliye Bakanlığına maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme hususunda yetki verilmektedir.

 

 

İŞTEN ÇIKAN İŞÇİYİ TEKRAR İŞE ALMA AVANTAJI

İş sözleşmesi 01/01/2019-17/4/2020 döneminde sona erenler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları hâlinde bu sigortalılar için işverenlere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle günlük 44,15 TL destek verilmesi önerilmektedir.

Başvuruda bulunanlardan işveren tarafından işe alınıp ücretsiz izne ayrılanlar için ise günlük 39,24 TL nakdî ücret desteği verilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için de maddede sayılan şartlar dâhilinde hane başına günlük 34,34 TL destek verilmesi öngörülmektedir.

Torba Yasa teklifinde dikkati çeken diğer düzenleme ise Cumhurbaşkanına, %20 olan kurumlar vergisi oranını beş puana kadar indirme ve tekrar kanuni seviyesine getirme yetkisi verilmesidir. Bu kadar yüksek oranda vergi indirimi şirketlere can suyu olacaktır.

 

 

İsa Karakaş / Türkiye GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar