253
  • Alo Bilgi

Bağ-Kur’lularda Erken Emekli Olabilir mi?

Malulen emeklilik sadece SSK’lılar için geçerli değildir. Bağ-Kur (4/1-b) sigortalıları da öngörülen şartları yerine getirmeleri hâlinde hangi yaşta olursa olsun hemen emekli olabilirler.

Bağ-Kur (4/1-b) sigortalıların malul sayılması için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybettiği, SGK Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekmektedir.

Malullük aylığına hak kazanmak için ayrıca;

  • En az 10 yıldan beri sigortalı olmak ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödenmesi, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olanlar ise sigortalılık süresine bakmadan 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,
  • SGK’ya yazılı (“Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi” ile) talepte bulunması ve kendi sigortalılığı nedeniyle SGK’ya genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin borcu olmaması,

Şartlarının tamamının birlikte yerine getirilmiş olması zorunlu bulunmaktadır.

 

 

SEVK İÇİN İŞ YERİNİ KAPATMAK ŞART DEĞİL

Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı sayılanların kanuna göre sigortalılara malullük aylığı bağlanabilmesi için öncelikle sigortalının maluliyet durumunun tespit edilmesi gerekmekte olup, malullük durumunun tespiti için sevk işlemi yapılacak sigortalının, sevk talebinde bulunduğu tarihte sigortalılığını sonlandırması şartı aranmamaktadır.

Sigortalılık devam ederken de sigortalı sevk talebinde bulunabilecektir. İşten ayrılma, iş yerini kapatma veya devretme şartı tahsis talep aşamasında aranacak olup, sigortalının tahsis talebinde bulunmadan önce mutlaka sigortalılığını sonlandırması gerekmektedir.

 

 

MUHTARLIK GÖREVİNİ BIRAKMAK ZORUNLU

Bağ-Kur 4/1-(b) kapsamındaki köy ve mahalle muhtarları ile tarım sigortalılarından malullük aylığı talebinde bulunanlara malullük aylığı bağlanılabilmesi için, köy ve mahalle muhtarlarının muhtarlık görevinden ayrılması zorunlu bulunmaktadır.

Tarım sigortalılarının ise ziraat odası kayıtlarının kapatılması veya muafiyet belgesi almış olmaları gerekmektedir.

 

 

STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ DURUMUNDA YAPILAN İŞLEMLER

SSK (4/1-a) ve Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı olanlardan sevk talebinde bulunduktan sonra malullük tespiti sürecinde sigortalının statüsünün değişmesi durumunda, aylık tahsis talep tarihindeki son statüye göre bağlanacaktır.

Malullük durumunun tespitinde 4/1-(a) ve 4/1(b) kapsamındaki sigortalılar açısından fark bulunmadığından SGK sağlık kurulundan yeni statüye göre bir değerlendirme istenmeyecektir.

Sigortalının, tahsis talebinden sonra yeniden uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılığın bulunması ve malul sayılması hâlinde talep geçersiz sayılacak, sigortalılığın sona ermesi durumunda yeniden talep alınarak aylık başlatılacaktır.

 

 

DURUMA GÖRE AYLIK BAŞLANGICI DEĞİŞMEKTE

Malullük Aylığının Başlangıcı 4/1-b kapsamındaki sigortalıların sigortalılıklarını sonlandırmadan maluliyet durumlarının tespiti için sevk talebinde bulunup, malul sayıldıktan sonra işten ayrılarak tahsis talebinde bulunmaları veya sonlandırdıktan sonra sevk ve tahsis talebinde bulunanlar ile 4/1-c) bendi kapsamında sigortalı iken görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık hâline tabi olarak çalışmamış olanların, sağlık kurulu rapor tarihi veya malullük aylığı bağlanması talep tarihleri önce veya sonra olacağından aylık başlangıç tarihleri değişmektedir. Sigortalının malullük aylığı;

  • Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden önce ise yazılı istek tarihini,
  • Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden sonra ise rapor tarihini, takip eden ay başından itibaren başlatılacaktır.

Kurumdan malullük aylığı talebinde bulunmakla birlikte, malul sayılmaması nedeniyle aylık talebi reddedilen, ancak mahkeme kararı ile malul sayılmalarına ve tahsis talep tarihi itibarıyla malullük aylıklarının bağlanmasına karar verilen sigortalılardan, tahsis talep tarihi itibarıyla veya tahsis talep tarihinden sonra çalışmalarının devam ettiğinin ve/veya işten ayrılma/iş yerini kapatma/devretme şartının yerine gelmediğinin tespit edilmesi durumunda malullük aylığı tahsis talep tarihini/mahkeme kararında belirtilen tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılacaktır.

 

 

İsa Karakaş / Türkiye GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar