287
  • serpil

Ba ve Bs Formlarının Bildirimi

Ba / Bs FORMLARI İLE BİLDİRİM

 

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan (KDV hariç)  5.000 TL ve üzerindeki
-Mal ve/veya hizmet alımlarını Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
-Mal ve/veya hizmet satışlarını ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu(Form Bs)
ile (KDV hariç tutarlar dikkate alınarak) bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

 

Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma
değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate
alınacaktır. Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate
alınacaktır.

 

Bilanço esasına tabi olup, bildirim yükümlülüğü bulunan mükelleflerin bir aylık dönem içinde alış/satışlarının
Tebliğ ile belirlenen haddin altında kalması veya hiç alış/satışı olmaması halinde de söz konusu
formları Tablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermeleri gerekmektedir.

 

Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya
hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil
edilecektir.

 

Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın
birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak
suretiyle göndermekle yükümlüdürler.

 

Bildirim formlarının belirlenen süreler içinde verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bildirimde
bulunulması halinde; mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi
hükmü uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu cezai işlemin uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim
formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

 

Mükelleflerin bildirim formlarını belirlenen sürelerin sonundan başlayarak 3 gün içinde vermeleri durumunda,
cezai işlem 1/10 oranında uygulanır.

 

Mükellefler elektronik ortamda gönderip onayladıktan sonra, bildirimlerinde hata veya eksiklik
bulunduğunu tespit etmeleri halinde, bunları yeniden düzenleyerek göndermek suretiyle düzeltme
yapabilirler.

 

Ba ve Bs bildirim formlarından herhangi birinde hata yapıldığının belirlenmesi halinde, sadece hata yapılan
bildirim formunun düzeltilerek gönderilmesi gerekmektedir.

 

Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacak olup, bu süre
geçtikten sonra yapılan düzeltmelerde ise, düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul
Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır. (Ceza tutarını öğrenmek için
tıklayınız.)

 

Düzeltme amacıyla verilen bildirim formlarının, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi
halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel
usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=P3LfHK87wtniiCCO&type=tebligSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar