251
  • AHMET GÜNDÜZ

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Değişti

Barolar Birliği, Türkiye’de 2020 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi kapsamında tarife değişikliği yaptı. İlgili Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde değişiklik yapılmasına dair tarife Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

 

Her yıl yapılan Avukatlık asgari ücret zammı 2020 için henüz belirlenmedi. Yıl sonunda açıklanan Avukatlık asgari ücreti öncesinde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife bu sabah Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Türkiye genelinde çalışan tüm avukatları yakından ilgilendiren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi kapsamında Barolar Birliği tarafından değişiklik yapıldı.

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE

 

MADDE 1 – 2/1/2019 tarihli ve 30643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, Tarifenin üçüncü kısmına göre vekâlet ücretine hükmedilir.”

 

MADDE 2 – Aynı Tarifenin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

 

“(3) Maddi tazminat istemli davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.

 

(4) Maddi tazminat istemli davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.”

 

MADDE 3 – Aynı Tarifenin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 22 – (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda on dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda elli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %50’si oranında avukatlık ücretine, toplamda yüz dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %25’i oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.”

 

MADDE 4 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar