392
  • serpil

Aralık Ayında Yapılması Gerekenler

1) Şirketin 2019 yılında dava edilmiş cari alacakları ile ilgili olmak suretiyle avukatlarla iletişime geçilmelidir. En geç 31/12 tarihine kadar avukattan alınan cari alacaklarla ilgili dava dosyalarının şirket müşavirine sunulması ve bunlara karşılık ayrılması gerekmektedir.

 

2)  Önceki aylara ait kayıtlara girilmeyen faturanın olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ocak 2019 dönemine ait bir fatura gider yönünden en geç 31/12/2019 tarihinde kayıtlara girilebilecekken KDV yönünden en geç 31/12/2020 tarihine kadar kayıtlara alınabilecektir.

 

3) Cari hesaplarla ilgili mutabakatların mutlaka yapılması gerekmektedir. Mutabakat mektuplarına ait dosyanın ilgili denetçiye sunulması gerekmektedir.

 

4) 1/1/2020 tarihinde 10 milyon ve üzeri brüt satış şartını 2018 yılında sağlayan mükelleflerin 454 no.lu VUK Genel Tebliğine göre E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına dahil olmak için mali mühür sertifikası alması gerekmektedir. 1/1/2020 tarihine kadar aşağıdaki linkten başvuru yapılabilir. Özellikle mali mühür başvurusu ve token cihazının şirkete ulaşması 7-10 gün arası bir süreyi aldığından, 1/1/2020 tarihinden itibaren elektronik defter ve ve e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerin mali mühür başvurularını son ana bırakmamalarında fayda bulunmaktadır.

 

https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresinden sadece mali mühür başvurusu yapılmalıdır.

 

5) Yıl içerisinde Gayrimenkul satış kazancı istisnasından yararlanılmak suretiyle sabit kıymet satışı yapılmışsa söz konusu sabit kıymete ait tapu alım ve satım belgesi ile tapu harcı ödeme belgesinin ve yevmiye kayıtlarını gösteren fiş çıktısının bir dosya ile ilgili muhafaza edilmesi gerekmektedir.

 

6) Geçmiş yıllara ait sabit kıymet satışlarından kaynaklanan bir yenileme fonu var ise ve 54 Hesap grubunda takip ediliyorsa söz konusu hesabın 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar hesabına virmanlanıp virmanlanmayacağı kontrol edilmelidir. Zira, 2017 yılında yapılan satıştan doğan kar yenileme fonunda takip ediliyorsa en geç 31/12/2019 tarihinde 679 hesaba virmanlanmalıdır.

 

7) Yıl içinde şirketten para çeken ortaklara adat yapmak üzere Aralık ayından fatura ayrılması gerekmektedir. Şirketten hangi ortaklar para çekmişse o ortaklara adat yapmak üzere Aralık ayı seri numarasından ayrı ayrı fatura ayrılmalıdır. Bu yıl yapılacak adat işleminde 11/10/2019 tarihine kadar %19,50, 12/10/2019-31/12/2019 arası kısma ise %18,25 faiz oranının uygulanması gerektiğini önemle hatırlatırız.

 

8) İmalatçı işletmelerin stok sayımlarını yapıp söz konusu sayıma ait tutanağı envanter defterine yapıştırmaları gerekmektedir.

 

9) Amortisman listeleri kontrol edilip geçmiş yıllarda binek otomobiller için AYRILMAYAN kıst amortismanın kalan kısmının amortisman giderlerine intikal ettirilip ettirilemeyeceğinin kontrol edilmesi gerekmektedir. 2015 yılında alınan BİNEK otomobillerin ayrılmayan kıst amortismanı en geç 31/12/2019 tarihine kadar 2019 yılı için ayrılan normal amortisman tutarının üzerine ilave edilmelidir.

 

10) Dönem içinde gider karşılığı ayıran firmaların söz konusu karşılıklara ait faturaların en geç 31/12/2019 tarihine kadar işletmeye ulaşıp ulaşmadıklarının kontrol edilmesi gerekmektedir.

 

11) Borç bakiyesi veren 320 hesapların 159 hesaba ve Alacak bakiyesi veren 120 hesapların 340 nolu hesaba virmanlanması gerekmektedir.

 

12) Yasal defterlerin 31/12/2019 tarihine kadar tasdik edilmesi:

 

a-) Anonim Şirketler (Tamamı Noter Tasdikli Olacak):

* Yevmiye Defteri
* Defter-i Kebir
* Envanter Defteri
* Pay Defteri (Önceden tasdikli ise ve yeterli yaprak varsa tasdik ettirmeyiniz. Md.64/3)
* Yönetim Kurulu Karar Defteri
* Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (2019 yılı için tasdik ettirilmiş ve 2020 yılı için yeterli yaprak varsa tasdik ettirmeyiniz. Md.64/3)

 

b-) Limited Şirketler (Tamamı Noter Tasdikli Olacak):

* Yevmiye Defteri
* Defter-i Kebir
* Envanter Defteri
* Pay Defteri (Önceden tasdikli ise ve yeterli yaprak varsa tasdik ettirmeyiniz. Md.64/3)
* Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (2019 yılı için tasdik ettirilmiş ve 2020 yılı için yeterli yaprak varsa tasdik ettirmeyiniz. Md.64/3)

NOT: Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak alacağı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine yazılabileceği gibi, ayrıca, müdürler kurulu karar defteri tasdik ettirilip ona da yazılabilir. Müdürler kurulu karar defteri tutulması tercih edilirse, müdürler kurulu karar defteri, yönetim kurulu karar defteri gibi hem açılış hem de kapanış tasdikine tabi olur.

 

c-) Kollektif Şirketler(Tamamı Noter Tasdikli Olacak):

* Yevmiye Defteri
* Defter-i Kebir
* Envanter Defteri
* Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (2019 yılı için tasdik ettirilmiş ve 2020 yılı için Yeterli yaprak varsa tasdik ettirmeyiniz. Md.64/3)

13) Faturası 2020’de gelecek olup dönemi Aralık 2019 olan faturaların tespit edilip gider tahakkuk kayıtlarının yapılması,

 

14) 2020 yılına sarkan vadeli mevduat faiz gelirlerinin 2019 hesap dönemine isabet eden faiz kısminin tahakkuk ettirilmek suretiyle kayıtlara gelir olarak girilmesi,

 

15) 1/1/2020 tarihinden itibaren vergilerin Hazine’ye aktarılmasında özel bankalar üzerinden vergi ödemesi artık yapılamayacak. Bu dönemde kamu bankalarıyla gerekli anlaşmaların yapılması gerekmektedir.

 

16) Hali hazırda e-fatura kullanan tüm mükellefler 1/1/2020 tarihinde e-arşive geçmek zorunda olduklarından gerekli işlemleri başlatmaları gerekmektedir. Bunun için 2 yöntem b

 

a) Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi

Bu yöntem, kendilerine ait bilgi işlem sistemini 7/24 işletebilen, yeterli yazılım ve teknik donanım alt yapısına sahip mükelleflerin, e-Arşiv Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanabilmeleri için geliştirilmiştir. Bilgi işlem sistemleri yeterli olan kullanıcılar , gerekli entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-Arşiv Uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabilirler.

 

b) Özel Entegrasyon Yöntemi

Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtası ile e-Arşiv Uygulamasından yararlanma yöntemidir.

 

17) 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 509 no.lu VUK Genel Tebliğine göre, 1/1/2020 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

 

18) e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarı 30 Bin TL’yi aşanlar ile e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren vergi mükelleflerine düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi aşanlar 1/1/2020 tarihinde e-Arşiv Uygulamasına geçilmek zorunda değildir. Sadece belirtilen tutarın aşılması halinde fatura e-Arşiv Fatura olarak GİB Portalleri üzerinden düzenlenecektir.

 

19) İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar.

 

İnternet satış yapan ve 2018 yılında 5 milyon TL ve üzerinde hasılat elde edenlerin 1/1/2020 tarihinden itibaren e-arşiv faturaya geçiş zorunlulukları olduğu için gerekli alt yapı çalışmalarına şimdiden başlamaları,

Gerekmektedi.

 

Kaynak: http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/koray/0345/Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar