236
  • Alo Bilgi

65 Yaş ve Üstü Olan veya Kronik Rahatsızlığı Bulunan Meslek Mensuplarımız Hakkında Bilgilendirme

Değerli Meslektaşım;

Bildiğiniz gibi Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Korona virüs (COVID-19) salgınından ülkemizde etkilenmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda Maliye Bakanlığınca bazı tedbirler alınmış bazı beyanname ve bildirimlerin sürelerinde değişiklikler yapılmıştır. 22 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır.
Bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükellef grupları ve meslek mensupları hakkında mücbir sebep ilan edilmiş olup; 24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) Resmî Gazetede yayınlanan 518 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gerekli açıklamalar yapılmıştır.

 

 

Bu kapsamda, meslek mensupları ile ilgili bölüm ve açıklamalar aşağıdaki gibidir.

 

 

1. 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren meslek mensupları ile beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenler itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmesi:

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname / bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22.3.2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur. Bu kapsamda olan meslek mensuplarının 22/03/2020 tarihi itibari ile hem kendi beyannameleri için hem de 22.03.2020 tarihi itibari ile geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk” sözleşmesi bulunan mükellefleri için mücbir sebep sayılmıştır.

 

 

Örnek 1: İçişleri bakanlığınca 22.03.2020 tarihi itibari ile sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. 66 yaşındaki Mali Müşavir Bay A sokağa çıkma yasağı nedeniyle işyerine gidememiş ve geçerli aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzalamış olduğu X Ltd.Şti’ye ait Şubat 2020 dönemi “Turizm Payı Beyannamesini” kanuni süresinde verememiştir.
Bu durumda 66 yaşındaki Mali Müşavir Bay A sokağa çıkma yasağının başladığı tarihten itibaren mücbir sebep kapsamında olduğu için müşterisi X Ltd. Şti. de bu kapsamda değerlendirilecektir.

 

 

2. Vergi ödevlerinin ertelenmesi

Mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

 

 

Örnek 2:İçişleri bakanlığınca sokağa çıkma yasağı 10 Nisan 2020 tarihinde sona ermiştir. 66 yaşındaki Mali Müşavir Ahmet Bey sokağa çıkma yasağı nedeniyle işyerine gidememiş ve ABC Ltd.Şti.ne ait Şubat 2020 dönemi “Turizm Payı Beyannamesini” kanuni süresinde verememiştir.

 

 

Bu durumda 66 yaşındaki Mali Müşavir Ahmet Bey sokağa çıkma yasağının bittiği tarihi takip eden 15. Gününü sonuna kadar (25 Nisan 2020 tarih saat 23:59 kadar) ABC Ltd.Şti’ye ait Şubat 2020 dönemi “Turizm Payı Beyannamesini” mücbir sebep kapsamında verebilecektir.

 

 

Örnek 3: İçişleri bakanlığınca sokağa çıkma yasağı 20 Nisan 2020 tarihinde sona ermiştir. Kronik Rahatsızlığı Bulunan Mali Müşavir Ayşe Hanım sokağa çıkma yasağı nedeniyle işyerine gidememiş ve BB Ltd.Şti.’ne ait Şubat 2020 dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile Muhtasar Beyannamesini kanuni süresinde verememiştir. Bu durumda Kronik rahatsızlığı bulunan Ayşe Hanım sokağa çıkma yasağının bittiği tarihi takip eden 15. Gününü sonuna kadar (05 Mayıs 2020 tarih saat 23:59 kadar) BB Ltd.Şti’ye ait Şubat 2020 dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile Muhtasar Beyannamesini mücbir sebep kapsamında verebilecektir.

 

 

3. Mücbir Sebep Kapsamının Tespiti:
A. 65 Yaş ve Üstü Olan Meslek Mensuplarının Tespiti:

65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname / bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden re ’sen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır.

 

 

B. Kronik Hastalığı Olan Meslek Mensuplarının Tespiti:

Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname / bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır.

 

 

21.03.2020 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre, kronik hastalığı olanları; bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar olarak tanımlamıştır.

 

 

Bu kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacak olup; sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

 

Örnek 4: Kronik rahatsızlığı olan 45 yaşındaki Mali Müşavir Hatice Hanım sokağa çıkma yasağı nedeniyle işyerine gidememiş ve ZT AŞ’ne ait Şubat 2020 dönemi “Damga Vergisi Beyannamesini” kanuni süresinde verememiştir.
Bu durumda Kronik rahatsızlığı olan 45 yaşındaki Mali Müşavir Hatice Hanım İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile Kronik rahatsızlığı olduğunu beyan eden izahat dilekçesini verecektir. Vermiş olduğu dilekçeye istinaden mücbir sebep hali vergi dairesinde tanımlanacak olup; sokağa çıkma yasağı bittiği günü takip eden 30 gün içerisinde sağlık kuruluşundan alınan belgelerin asıllarını vergi dairesine ibraz edecektir.

 

 

4. Diğer Hususlar:

Sokağa çıkma yasağının, 01.04.2020 ila 30.6.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri aralığında sona ermesi halinde, 65 yaş ve üstü veya kronik hastalığı bulunan meslek mensupları ve mükellefleri aşağıda sıralanmış olan mükellef grupları kapsamında bulunmaları koşuluyla;

 

 

Mart 2020 Dönemine Ait;
– Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin vergi tevkifatına ait kısmı)
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri
– Form Ba-Bs” ve “Elektronik Defter Beratları”nın
yüklenme sürelerinin 27/07/2020 Pazartesi,
tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/10/2020 Salı,

 

 

Nisan 2020 dönemine Ait;
– Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin vergi tevkifatına ait kısmı)
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri
– Form Ba-Bs ve Elektronik Defter Beratları”nın
yüklenme sürelerinin 27/07/2020 Pazartesi,
tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/11/2020 Cuma,

 

 

Mayıs 2020 Dönemine Ait;
– Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin vergi tevkifatına ait kısmı)
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri
– Form Ba-Bs ve Elektronik Defter Beratları”nın
yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi,
tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 28/12/2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

 

Örnek 5: İçişleri bakanlığınca sokağa çıkma yasağı 26 Nisan 2020 tarihinde sona ermiştir. 67 yaşındaki Mali Müşavir İsmet Bey sokağa çıkma yasağı nedeniyle işyerine gidememiş ve Mobilya İmalatı faaliyetiyle iştigal eden CK AŞ’ne ait Şubat 2020 dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamesi ve Muhtasar Beyannamesi ile Mart 2020 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamesi ve Muhtasar Beyannamesini kanuni süresinde verememiştir.
Bu durumda 67 yaşındaki Mali Müşavir İsmet Bey sokağa çıkma yasağının bittiği tarihi takip eden 15. Gününü sonuna kadar (11 Mayıs 2020 tarih saat 23:59 kadar) CK AŞ’ne ait Şubat 2020 dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile Muhtasar Beyannamesini mücbir sebep kapsamında verebilecektir.

 

 

Ayrıca Mart 2020 dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamesi ve Muhtasar Beyannamesi ise 27.07.2020 tarihine kadar verilecek olup, ödeme süresi 27.10.2020 tarihine kadar uzayacaktır.

 

 

Söz konusu tebliğe; https://www.gib.gov.tr/node/143134 adresinden ulaşabilirsiniz.
Ek: Mücbir sebep ilan edilen sektörler ve mükellef grupları.

 

 

Yücel Akdemir
Başkan

 

 

EK:
Mücbir Sebep İlan Edilen Mükellef Grupları
a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,

 

 

b) Koronavirüs Salgınından Doğrudan Etkilenen ve Ana Faaliyet Alanı İtibarıyla;

 

 

1. Alışveriş merkezleri dahil perakende,
2. Sağlık hizmetleri,
3. Mobilya imalatı,
4. Demir çelik ve metal sanayii,
5. Madencilik ve taş ocakçılığı,
6. Bina inşaat hizmetleri,
7. Endüstriyel mutfak imalatı,
8. Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı,
9. Araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım,
10. Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler,
11. Matbaacılık dahil kitap,
12. Gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri,
13. Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri,
14. Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri,
15. Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri

 

 

c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan,

 

 

1. Yüzme havuzu,
2. Hamam,
3. Kaplıca,
4. Spor,
5. Oyun ve düğün salonu,
6. Berber ve kuaförSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar