214
  • serpil

2020 Yılında Zamanaşımı Süresi Beklenmeksizin Terkin Edilecek Vergi Borcu Tutarları

Vergi Usul Kanununun mükerrer 115’inci maddesi kapsamında ikmalen, resen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam tutarının 2020 yılı için 40 TL yi aşmaması halinde de tahakkukundan vazgeçilebilecektir.

 

 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106. maddesi kapsamında 2020 yılında yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında 10 Türk Lirasına kadar olan tutarlar, tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilecektir. Bu tutar 2019 yılı için de 10 TL idi.

 

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 115’inci maddesi kapsamında ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam tutarının 2020 yılı için 40 TL’yi aşmaması halinde de tahakkukundan vazgeçilebilecektir. Bu tutar 2019 yılı için 33 TL idi.

 

 

6 Şubat 2020 tarihli ve 31031 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebat Genel
Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 65) (Parasal Sınırlar Ve Oranlar)’nde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106’ncı maddesi gereğince, yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar 10 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarlar tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilecektir.

 

Diğer taraftan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 115’inci maddesine göre ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam tutarının 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 513

 

 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirlenen tutar olan 2020  yılı için 40  TL’yi aşmaması ve tahakkukları için yapılacak giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespiti halinde, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde tahakkuklarından vazgeçilebilecektir.

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar