250
  • serpil

2020 Yılı Gelir Vergisi Kanunu İstisna ve İndirim Tutarlarında Yapılan Değişiklikler

27/12/2019 tarih ve 30991 (2. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerindeki maktu had ve tutarlarının 2020 yılı için yeniden değerleme oranında artırılmasına dair 310 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ ile tespit edilmiştir.

 

2020 takvim yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun;

Gayrimenkuller ve Haklarda istisna başlıklı 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 6.600.-TL,

 

Safi kazancın tespitinde indirilecek giderler başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının;

 

– (1) numaralı bendinde yer alan binek otomobillerin iktisabında gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 140.000.-TL,

– (7) numaralı bendinde yer alan binek otomobillerin iktisabında amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 160.000.-TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 300.000.-TL,

Basit usule tabi olmanın genel şartları başlıklı 47/2 maddesinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı;

– Büyükşehir belediye sınırları içinde 11.000.-TL,

– Diğer yerlerde 7.000.-TL,

Basit usule tabi olmanın özel şartları başlıklı 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler;

– (1) numaralı bent için 140.000.-TL ve 220.000.-TL,

– (2) numaralı bent için 70.000.-TL,

– (3) numaralı bent için 140.000.-TL,

Serbest meslek kazançlarında mesleki giderler başlıklı 68 inci maddenin birinci fıkrasının;

– (4) numaralı bendinde yer alan binek otomobillerin iktisabında amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 160.000.-TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 300.000.-TL,

– (5) numaralı bendinde yer alan gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 140.000.-TL,

Değer Artışı Kazançları başlıklı Mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 18.000.-TL,

Arızi Kazançlar başlıklı 82’ nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 40.000.-TL,

Toplama yapılmayan haller başlıklı 86’ ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 2.600.-TL,

Diğer indirimler başlıklı 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı 13.000.-TL, olarak tespit edilmiştir.

193 sayılı Kanunun Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirim başlıklı mükerrer 121 inci maddesi hükmü uyarınca, anılan maddenin birinci fıkrasında yer alan tutar, 1/1/2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 1.400.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Yürürlülük tarihi:01.01.2020 dir.

Bilgilerinize sunarız.

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar