220
  • Alo Bilgi

2020 Yılı Asgari Ücret Desteği Yürürlüğe Girdi

Gerekli Şartları Taşıyan İşverenlere 2020 yılında günlük 2,5 TL ve aylık (2,5 TL x 30 gün = 75 TL) asgari ücret desteği sağlanmasına ilişkin düzenlemeyi içeren 7226 Sayılı Torba Kanun 26.03.2020 tarihli, 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

26.03.2020 tarihli, 31080 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan  7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29.Maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 80.Maddede;

 

 

2020 yılı Asgari Ücret Desteği Uygulaması ile ilgili olarak:

5510/4-1 (a) kapsamında ve haklarında uzun vadeli (MYÖ) sigorta kolları uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

 

 

a) -2019 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde (APHB) veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde (MPHB) prime esas günlük kazancı 128 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını (PÖGS) geçmemek üzere, 2020 yılında cari aya ilişkin verilen APHB veya MPHB’nde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam PÖGS’nın,

 

 

-2020 yılı içinde ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam PÖGS’nın

 

 

2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

 

 

b) Asgari ücret desteğine ilişkin prim gün sayısı hesabında; prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 TL olarak esas alınacaktır.

 

 

c) 2020 yılında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2019 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde APHB veya MPHB ile 5510/4 (1-a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde ise destekten yararlanılamayacaktır.

 

 

d) Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.

 

 

Şeklinde düzenleme yapılmış olup, bu düzenlemelere göre;

Gerekli şartları taşıyan işverenler 2020 yılının Ocak-Aralık döneminde günlük 2,5 TL ve aylık 75 TL olmak üzere asgari ücret desteğinden yararlanabileceklerdir.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar