313
  • serpil

2019 Aralık Ayında Yapılması Gerekenler

2019 Aralık Ayında Yapılması Gerekenler

Değerli okurlar, geçen seneki yazımız ile ilgili yoğun bir talep gelince güncelleyerek yayınlamak farz oldu.31 Aralık 2019 tarihine kadar yapılması gereken başvurular ile birlikte şirketlerin dikkat etmesi gereken noktalardan ilk aklımıza gelenleri bu senede güncelleyerek sıralamaya çalıştık.

 

 

Bilgi İşlem Sistemlerinin ve Kullanıcılarının Kontrolü

Dünyanın giderek dahada dijital bir hal almasıyla birlikte teknoloji hayatımızın her evresinde yerini almaya başladı. 2020 ve sonraki yıllarda  geniş kapsamlı  ‘’e-dönüşüm’’ yaşayacağımız aşikar. Bu noktada firmaların belki de bugüne kadar yapmadığı ölçüde hem program altyapılarını hem de kullanıcılarını güncel sisteme entegre etmeleri gerekmektedir.

 

 

e-Fatura, e-Arşiv Fatura,e-Defter Başvurularının Yapılması

e-Arşiv Fatura

  • Güncel olarak e-Fatura uygulamasını kullanan mükellefler için
  • Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları için

 

e-Fatura

  • 2018 yılı brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler için  (2018 veya 2019 cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler 01.07.2020 tarihinde e-Fatura ile birlikte e-Arşiv Fatura uygulamalarına,01.01.2021 tarihi itibariyle e-Defter uygulamalarına geçiş yapmak zorundadır.)
  • Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler için

 

e-Defter

  • e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren)

 

 

İlgili mükellefler Aralık ayı içerisinde gerekli başvurularını tamamlamak zorundadır.

 

 

Verbis Başvuruları

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt için son tarih 31.12.2019

 

 

Sabit Kıymet Yatırımlar

İşletmeler,01.01.2020 tarihinden itibaren alacağı binek otomobillere ilişkin ödedikleri vergilere gider kısıtlaması gelmekte. Bu sebeple binek otomobil almayı düşünen mükellefler bu ay içerisinde alımlarını gerçekleştirebilirler.

 

 

Defter Tasdikleri

2020 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki için son tarih 31.12.2019

 

 

Yıl Sonu Sayımları

Şirketlerin, bilanço günündeki mevcutlarını, alacaklarını ve borçlarını saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etmek suretiyle döküm yapması kanun gereğidir. Bu nedenle işletmelerin 31.12.2019 tarihi itibariyle mevcut hammadde, yardımcı malzeme, vb diğer varlıklarının fiili stok sayımı yapmaları gerekmektedir.

 

 

Şüpheli Alacaklar

Tahsili güçleşen alacaklarımız var ise bu alacaklar tespit edilmeli bu yılın vergi hesaplamalarında düşebilmek için en geç 31.12.2019 tarihine kadar dava konusu yapılmalıdır. 

 

 

Yenileme Fonunun Takibi

Yenileme fonuna alınan iktisadi kıymet satış kârı, vergisiz olarak bu fonda üç yıl boyunca tutulabilir. Bu fon, yeni alınan iktisadi kıymetin amortismanlarının mahsubu suretiyle kapatılır. Üçüncü yılın sonunda mahsup suretiyle kapatılamayan bir tutar kalmışsa veya yeni bir iktisadi kıymet alınmayarak hiç kullanılmamışsa, fonda yer alan tutar, üçüncü yılın vergi matrahına eklenerek vergilendirilir.

 

 

Amortisman Listelerinin Takibi

Amortisman listeleri kontrol edilmelidir. Kıst amortisman sebebiyle ilk yılda gider yazılamayan amortisman tutarının amortisman süresinin sonuna eklenmesi gerekmektedir.

 

 

Yıllara Sari Devam Eden Projeler

2018 yılı veya daha önceki yıllarda başlayıp devam eden eden projelerimize ait  geçici kabul işlemleri tamamlanıp onaylanan projeler var ise bu projelere  ait hakediş gelirleri ile maliyet kalemlerinin bilanço hesaplarından gelir tablosu hesaplarına aktarımının yapılması, 2019 yılında başlayıp tamamlanması öngörülen fakat işin bitim tarihi 2020 yılına sarkacak projelerin hakediş gelirleri ve maliyet kalemlerinin gelir tablosu hesaplarından bilanço hesaplarına aktarılması gerekmektedir.

 

 

Sermaye Artırımları

Kurumlar Vergisi Kanunu 12.maddesi gereği örtülü sermaye, kurumların ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak tedarik ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. Örtülü Sermaye varlığının tespiti aşamasında dönem başı özkaynaklar tutarı dikkate alınmaktadır. Bu sebeple şirketlerin Aralık ayı içerisinde ilişkili kişiler ile 2020 yılı içerisinde yapacakları işlemleri ve özkaynak durumlarını göz önüne alarak yapılması gerekiyorsa Sermaye Artırımlarını gerçekleştirerek tescil etmeleri yerinde olacaktır.

 

Kaynak : http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/emreozercen/056/Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar